Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 на Общински съвет Свиленград, , в едно с мотиви към същия проект

 

              Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 02.07.2021 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общинкси съвет-Свиленград, в едно с мотиви към същия проект.   

 
              Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  в законоустановения срок от 14 дни, Община Свиленград чрез настоящето публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 14 дни от публикуването на настоящото съобщение в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]