Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 13.12.2019 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 дни, Община Свиленград чрез настоящето публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]