Съобщение за публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Свиленград на Общински съвет - Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 07.11.2022г.на интернет страницата на община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Свиленград на Общински съвет - Свиленград.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 14 дни, община Свиленград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 14 дни от публикуването на настоящото съобщение вЦентъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общинска администрация Свиленград в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/