Съобщение за публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

     

        Съобщение за публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд .
        Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 17.08.2022 г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.

    Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Свиленград чрез настоящето публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в Център за административно обслужване на първия етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected].

https://www.livechatalternative.com/