Съобщение за публикуван проект , в едно с мотиви на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 15.11.2023г. на интернет - страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за   управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Общински съвет – Свиленград и мотиви към същия проект.

Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изр. Първо от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 /тридесет/ дни, Община Свиленград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 /тридесет/ дни от публикуването на настоящото съобщение в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Община Свиленград,  в рамките на работното време от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/