Съобщение за публикуван проект, в едно с мотиви на Правилник за изменение на Правилник

      Съобщение за публикуван Проект за изменение и допълнение на Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Свиленград, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”, приет от Общински съвет - Свиленград.

         Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 15.01.2024 г. на интернет страницата на община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за изменение и допълнение на Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии на студенти от община Свиленград, обучаващи се в професионални направления „Медицина” и „Здравни грижи”, приет от Общински съвет - Свиленград.
    Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 дни, община Свиленград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общинска администрация Свиленград в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected].

https://www.livechatalternative.com/