Сайтът е в процес на обновяване!

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИКУВАН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

 Общинска администрация - Свиленград

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на 22.04.2021г. на интернет страницата на Община Свиленград в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне и администриране на местните данъци на територията на община Свиленград.

 Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в законоустановения срок от 30 дни, Община Свиленград чрез настоящото публикуване предоставя възможност на всички заинтересовани лица да подават предложения и становища по предложения проект в срок до 30 дни от публикуването на настоящото съобщение в Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на Общинска администрация Свиленград в рамките на работното време от 8.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]