Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Община Свиленград.

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград - www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект за изменение и допълнение на Наредба № 6 за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на Община Свиленград. Проектът за изменение и допълнение е публикуван на 05.03.2020г., придружен с мотиви за изменение на наредбата. Съгласно изречение второ от чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 14 – дневен срок, считано от датата на публикуване /от 05.03.2020г. до 19.03.2020г. включително/, в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на първи етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време, от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]