Съобщение за решение на комисията за картотекиране на нуждаещи се от жилище граждани

 

Община Свиленград съобщава, че на основание чл.12 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд и във връзка с Утвърден Протокол от 11.01.2023г. на комисия за картотекиране на нуждаещи се от жилище граждани е извършена служебна проверка на лицата от Списъка за настаняване в общинско жилище и е взето решение да бъдат извадени от списъка лицата, които имат промяна в обстоятелствата и не отговарят на основанието за картотекиране.

Протоколът ще бъде изложен на информационното табло в общината на 13.01.2023г. В 14–дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения пред комисията за картотекиране.

https://www.livechatalternative.com/