Покана за участие в информационно-разяснителна кампания по проект „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“

 

ПОКАНА

за участие в информационно-разяснителна кампания в изпълнение на проект BG16M1OP002-2.009-0076  „Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Тема: Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци

 

Уважаеми дами и господа,

екипът на проекта Ви кани да присъствате на информационно-разяснителна кампания на тема: „Въвеждане на добра практика в община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци“, която ще се проведе на:

05.04.2023 г. от 14.00 ч. в с. Капитан Андреево, на площада пред кмеството. При лоши климатични условия - в читалище „Нов живот 1930”;

05.04.2023 г. от 15.00 ч. в с. Генералово, на площада пред кмеството. При лоши климатични условия - в търговския обект до Кметството;

05.04.2023 г. от 16.30 ч. в гр. Свиленград, кв. Изгрев, до бл. 8 - „Екокът”. При лошо време  –  в кафе "Национал";

05.04.2023 г. от 17.30 ч. в гр. Свиленград, парк "Сухата река" - нова част. При лоши климатични условия мероприятието ще се проведе в пенсионерски клуб „Велето”.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

“Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на добра практика в Община Свиленград по пътя към нулеви отпадъци", АДБФП №BG16M1OP002-2.009-0076 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

https://www.livechatalternative.com/