Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели

Във връзка с получено Искане с рег.индекс ВЖМ-251/17.11.2023г. от Окръжен съд – Хасково за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, Временната комисия по чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт във вр. с чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Свиленград, при ОбС - Свиленград, определена с Решение № 1317/28.06.2023г., удължава срокът за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели с едномесечен срок от получаване на искането, тоест до 18.12.2023г. включително.

https://www.livechatalternative.com/