Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за започнало административно производство за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на Община Свиленград

Общинска администрация – Свиленград публикува настоящото съобщение на основание чл.66 от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на  Община Свиленград, представляващ масивна селскостопанска сграда със застроена площ 330 кв.м. - „Свинарник за угояване на прасета” , находящ се в ПИ с идентификатор 70055.55.365  /номер по предходен план 000365/ по КК и КР на землището на с.Студена, общ.Свиленград, одобрен  със Заповед № РД-18-1237/13.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Талашман”, вид собственост – Държавна частна, вид територия – Урбанизирана, НТП – За стопански двор, целия с площ 3645 кв.м., при граници и съседи: ПИ с идентификатор 70055.55.380, ПИ с идентификатор 70055.364, ПИ с идентификатор 70055.55.620, ПИ с идентификатор 70055.55.621, ПИ с идентификатор  70055.55.43.

      На основание чл.69 от АПК в едномесечен срок, считано от датата на обявяване на съобщението, заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта за завземането му, могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения до Община Свиленград.

      В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик на гореописания имот, кметът на община Свиленград, ще издаде заповед за установяване на владението на безстопанствен  имот. След изтичане на срока започва да тече срока на придобивна давност в полза на Община Свиленград.