Съобщение за започнало административно производство за установяване на владение на безстопанствен недвижим имот на територията на община Свиленград

 

Общинска администрация – Свиленград публикува настоящото съобщение на основание чл.66 от АДМИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС /АПК/, с което се уведомяват всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за издаване на заповед за установяване на владение на безстопанствено имущество на територията на Община Свиленград, представляващо сграда – метална конструкция – павилион - с площ от 72 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, находящо се в ПИ с идентификатор 65677.703.469 /УПИ XIV, кв.29/ по КК и КР на гр.Свиленград, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, обл.Хасково, общ.Свиленград, гр.Свиленград, кв.”Кап. Петко войвода”, ул.”Хан Аспарух” №24, вид собственост – Общинска публична, вид територия - Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 655 кв. м., при граници и съседи: ПИ с идентификатор 65677.703.470, ПИ с идентификатор 65677.703.673, ПИ с идентификатор 65677.703.648, ПИ с идентификатор 65677.703.468.

На основание чл.69 от АПК в едномесечен срок, считано от датата на обявяване на съобщението, заинтересованите лица в производството по издаване на заповедта за завземането му, могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения до Община Свиленград.

В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик на гореописания имот, кметът на община Свиленград ще издаде заповед за установяване на владението на безстопанствен имот. След изтичане на срока започва да тече срокът на придобивна давност в полза на Община Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/