Сайтът е в процес на обновяване!

Система за определяне на резултатите на конкурс за държавен служител за длъжността Старши експерт "Управление на общинска собственост"

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ” УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.
Коефициенти по чл. 34 ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/ НПКПМДСл/:

При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:

1. За теста – Коефициент 4

2. За интервю – Коефициент 5.

Система за определяне на резултатите:

Провеждане на тест по чл. 33 т.1 от НПКПМДСл: Съгласно обявеният начин на провеждане на първият етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия подготвя 3 /три/ варианта на тест, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Целта на теста е да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.

Тестът включва 30  затворени въпроси. За всеки въпрос са формулирани 4 /четири/ отговора, от които само единият е верен. Буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръг, със син химикал. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията на отговорите.  Маркирането на повече от един отговор, или не отбелязването на нито един от възможните отговори се счита за грешен отговор. Максимален брой точки- 30. Минималния резултат, при който теста ще се счита за успешно издържан е 20 точки, което се равнява на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0.10. Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5.00- „кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността”, при 30 верни отговора.

Скала за оценяване:

Точки       Оценка

20 точки- 4.00

21 точки- 4.10

22 точки- 4.20

23 точки- 4.30

24 точки- 4.40

25 точки- 4.50

26 точки- 4.60

27 точки- 4.70

28 точки- 4.80

29 точки- 4.90

30 точки- 5.00

До следващия етап на конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 20 точки. Продължителност за провеждане на теста е 120 минути.

Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 5 от НПКПМДСл.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 13.00 часа на 30.06.2021 г. в стая №322А, на втори етаж в административната сграда на Община Свиленград.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на 30.06.2021г. от 13:30 часа в стая №320 в същата сграда.

Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5 съгласно чл. 34 ал. 5 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ, както и уменията им за аргументиране и убеждаване, поради което  и на основание чл. 34, ал.5 от НПКПМДСл резултатите от теста ще се умножават с коефициент- 4, а резултатите от интервюто с коефициент- 5.

Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто оценка 4.00- „в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.

Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидати от интервю- Приложение № 5 към чл. 42 ал. 4 от НПКПМДСл.

Общият резултат, вписан във Формуляра за преценка на кандидати от интервю от всеки член на комисията, е средно аритметична величина от оценките по отделните компетентности по 5- степенна скала.

Общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти, както следва:

 

 (Резултат от теста х 4) + (Резултат от интервюто х 5) = Окончателен резултат

 

Председател:...............

/Надя Пеева/