Система за определяне на резултатите от провеждането на конкурс за държавен служител в Дирекция "Общинска собственост и екология" в Община Свиленград

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ”РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ” В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЕКОЛОГИЯ” ПРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Начин на провеждане на конкурса: чрез тест и интервю.
Коефициенти по чл. 34 ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/ НПКПМДСл/:

При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:

1. За теста – Коефициент 4

2. За интервю – Коефициент 5.

Система за определяне на резултатите:

Провеждане на тест по чл. 33, ал.1, т.1 от НПКПМДСл:

Съгласно обявеният начин на провеждане на първият етап от конкурсната процедура, конкурсната комисия подготвя 3 /три/ варианта на тест, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Целта на теста е да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, свързани със задълженията на съответната длъжност.

Tестът включва 30 /тридесет/затворени въпроси. За всеки въпрос са формулирани 4 /четири/ отговора, от които само единият е верен. Буквеното означение на избрания отговор се загражда с кръг, със син химикал. Не се допуска нанасянето на каквито и да е поправки, дописване или изтриване в условията на отговорите. Маркирането на повече от един отговор, или не отбелязването на нито един от възможните отговори се счита за грешен отговор. Максимален брой точки- 30. Минималния резултат, при който теста ще се счита за успешно издържан е 20 точки, което се равнява на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0.10. Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5.00- „Кандидатът напълно отговаря на изискванията за длъжността”, при 30 верни отговора.

Скала за оценяване:

Точки Оценка

20 точки- 4.00

21 точки- 4.10

22 точки- 4.20

23 точки- 4.30

24 точки- 4.40

25 точки- 4.50

26 точки- 4.60

27 точки- 4.70

28 точки- 4.80

29 точки- 4.90

30 точки- 5.00

До следващия етап на конкурса /интервю/ се допускат кандидатите получили минимум 20 точки. Продължителност за провеждане на теста е 120 минути.

Резултатът от теста се умножава по коефициент – 4, съгласно чл. 34 ал. 5 от НПКПМДСл.

Информация за резултатите от проведения тест ще се получава лично в 13.00 часа на 12.09.2023 г. в стая №322А, на втори етаж в административната сграда на Община Свиленград.
Интервюто с допуснатите до него кандидати, ще се проведе на същата дата 12.09.2023г. от 13:30 часа в стая №320 в същата сграда.

Провеждане на интервю по чл. 42 ал. 1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с по-голяма тежест и съответно по-висок коефициент 5,съгласно чл. 34 ал. 5 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ, както и уменията им за аргументиране и убеждаване, поради което и на основание чл. 34, ал.5 от НПКПМДСл резултатите от теста ще се умножават с коефициент- 4, а резултатите от интервюто с коефициент- 5.

Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто оценка 4.00- „в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.

Въз основа на отговорите на кандидата, всеки член на конкурсната комисия вписва своята преценка във Формуляр за преценка на кандидати от интервю-Приложение № 5 към чл. 42 ал. 4 от НПКПМДСл.

Общият резултат, вписанвъв Формуляра за преценка на кандидати от интервю от всеки член на комисията, е средно аритметична величина от оценките по отделните компетентности по 5- степенна скала.

Общия резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценката на членовете на конкурсната комисия. При изчисленията резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 от НПКПМДСл коефициенти, както следва:

(Резултат от теста х 4)+ (Резултат от интервюто х 5) = Окончателен резултат

Председател:......подпис........

/Надя Пеева/

https://www.livechatalternative.com/