Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши експерт „Регистриране и отписване на общинска собственост, сделки” в ОбА

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

СПИСЪК

на допуснатите и недопуснатите кандидати

/чл.21 от НПКПМДСл/

За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ”

В административно звено: Дирекция „Общинска собственост и екология”

Въз основа на решението по чл.20, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед№1807/25.08.2023 на Кмета на община Свиленград, допуска до участие в конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „РЕГИСТРИРАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СДЕЛКИ” в Общинска администрация – Свиленград кандидатите:

ПЕТЯ КАРНОБАТЛИЕВА

Допуснатият кандидат следва да се яви на тест на 12.09.2023 г. от 10,00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, в ст.320.

До конкурса НЕ се допускат следните кандидати:

Ясена Запрянова на основание Чл.10в , ал.1 от Закона за държавния служител и Чл.20, ал.2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители / Представените документи не удостоверяват съответствие с обявените изисвания по отношение на областта на висше образование и професионално направление/

Моник Митева на основание Чл.10в , ал.1 от Закона за държавния служител и Чл.20, ал.2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /Не е спазено изискването на чл.17, ал.6 от Наредбата- когато документите се подават по електронна поща заявлението и декларацията да са подписани с електронен подпис/

Добромир Митков на основание Чл.10в , ал.1 от Закона за държавния служител и Чл.20, ал.2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /Липсват документи, удостоверяващи професионален опит/

На основание чл.34, ал.6 от НПКПМДСл комисията единодушно

Р Е Ш И

Продължителността на теста да бъде 2 /два/ часа, а на интервюто до 1 /един/ час, като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.

На основание чл.34, ал.5 от НПКПМДСл комисията единодушно

Р Е Ш И

Резултатът получен от кандидата при провеждане на теста да се умножава с коефициент 4, а резултатът от интервюто да се умножи с коефициент 5.

 

Председател:............................

/Надя Пеева/

https://www.livechatalternative.com/