Сайтът е в процес на обновяване!

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ"

                    

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ“

 

 

 

Бурденис Компост ЕООД и Община Свиленград съобщават, че във връзка с реализацията на  Договор№BG05M9OP001-2.096-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020, реализирана в рамките на приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” чрез Водено от общностите местно развитие за изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности", стартира прием на заявления за участие за включване в заетост на 14 лица, от които :

•             Хигиенист - 3 лица

•             Работник в озеленяването- 7 лица

•             Общ работник - 4 лица

Целевата група по настоящата процедура включва - безработни/неактивни лица от ромски произход, лица над 54 годишна възраст и други лица в неравностойно положение.

След определения срок за прием, ще се извърши подбор на участниците по документи. Всички, които отговарят на условията за заемане на длъжностите за които кандидатстват, ще бъдат поканени за провеждане на събеседване. Дейността ще приключи с обявяване на списък на лицата, с които ще бъде сключен трудов договор.

По настоящата процедура могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните критерии:

•             Безработни/неактивни лица от ромски произход

•             Лица на възраст над 54 години, невключени в заетост

Необходими документи:

Заявления за участие по образец

Срок за прием и място на подаване на документите:

До 22.03.2021 год. в Информационен център в сградата на Общинска Администрация- Свиленград

 

За допълнителна информация :

тел. 0379/74370 Албена Петрова - Координатор по проекта

 

Проект "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности", договор №BG05M9OP001-2.096-0005-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.