Сайтът е в процес на обновяване!

Уведомяват се всички заинтересовани лица, че могат да се запознаят със СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г. на сайта на община Свиленград

Всички заинтересовани лица могат да се запознаят със

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2023 г. и

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г.

на сайта на община Свиленград - www.svilengrad.bg  -  Секция „Дейности” –  Раздел „Общинска собственост” – Подраздел „Общинска собственост – Обявления”.

Програмата съдържа следните приложения: 

Отдаване под наем  (Приложение №1,  Приложение №1”А”, Приложение №1”Б”, Приложение №1”В”, Приложение №1”Г”, Приложение №1 „Д”);

Общински спортни обекти, които ще бъдат  отдадени под наем (Приложение №1”Е);

Продажба (Приложение №2);

Учредяване на ограничени вещни права (Приложение №3);

Действащи договори за концесия (Приложение №4);  

Общински обекти от първостепенно значение съгласно  §5, т.73 от ДР на ЗУТ (Приложение №5);

 Имоти, които Община Свиленград има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване (Приложение №6);

Разходи за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост в Община Свиленград 2020г. (Приложение №7).