Забрана за къпане в р. Марица и всички открити водни обекти на територията на общината

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А  С В И Л Е Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№ 617/04.05.2022г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и чл. 4 от Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи


ЗАБРАНЯВАМ:

Къпането във водите на р. Марица и всички открити водни обекти (по цялата крайбрежна ивица на реката, в язовири и напоителни канали и други водни площи) на територията на Община Свиленград, като се поставят обозначителни табели "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО".

Задължавам кметовете на кметства, кметските наместници и ползвателите на водни обекти да поставят трайни обозначителни знаци и табели, забраняващи къпането /с надпис "КЪПАНЕТО ЗАБРАНЕНО"/, съгласно Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.

Задължавам концесионерите, наемателите, ползвателите или други собственици на водни площи да вземат мерки по обезопасяването им.

Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица и ползвателите на водните обекти, както и да се оповести публично на населението на общината, като се постави на видно място в административната сграда на общината, да се публикува на сайта на Община Свиленград и в местната преса.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кметовете, Км. наместници на населените места на територията на Община Свиленград и инспекторат „Контрол по общинските наредби”.

арх.Анастас Карчев

Кмет на Община Свиленград

https://www.livechatalternative.com/