Заповед на кмета на общината за обявяване на бедствено положение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№ 1853

Свиленград, 02.09.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1 от Закона за защита при бедствия

ОБЯВЯВАМ:

Бедствено положение в Община Свиленград

В 14.00 часа на 02.09.2023 г., в резултат на възникнал голям пожар в землищата на с. Маточина и с. Варник, община Свиленград и породената сложна обстановка, е необходимо спешно да се създадат предпоставки за овладяване на пожара и защита на населението в засегнатите райони. Създават се предпоставки за значителни вреди на имуществото и/или икономиката.

За постигане целите на горното

НАРЕЖДАМ:

1. В населеното място организацията по управлението на необходимите действия да се осъществява от кметския наместник на с. Маточина. в пълно съдействие със силите на РСПБЗН и доброволното формирование към общината.

2. Всички предадени сили и средства за гасене на пожара да се включат след провеждане на необходимите инструктажи за действие и необходимото оборудване.

3. Кметският наместник на с. Маточина да оповести населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи.

4.Забранява се паленето на пасища, мери, стърнища с цел почистване.

5.Органите на МВР в община Свиленград да оказват пълно съдействие на органите, участващи в потушаването на пожара.

6.Длъжностните лица, отговарящи за прилагането на предприетите мерки, са кметският наместник на с.Маточина и Началникът на РСПБЗН-Свиленград.

7. Начало на въвеждане на бедственото положение 02.09.2023  г., от 20.00 часа със срок на действие до 23.59 часа на 05.09.2023 г.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на Област Хасково.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Пеева - Секретар на Община Свиленград.

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на Община Свиленград

 

https://www.livechatalternative.com/