Заповед на кмета на общината за отмяна на бедствено положение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№ 1859

Свиленград, 04.09.2023 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия

ОТМЕНЯМ:

Бедственото положение в Община Свиленград,

Считано от 18.00 часа на 04.09.2023г., поради отпадане на обстоятелствата, послужили за обявяването му.

Заповедта да се сведе до знанието на отговорните лица за изпълнение.

Копие от настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областния управител на Област Хасково.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Пеева-Секретар на Община Свиленград.

 

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на Община Свиленград

https://www.livechatalternative.com/