Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед на кмета на общината за пропускателен контрол на достъпа до центровете за социални услуги

ЗАПОВЕД

№1826/ 08.11.2021

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.46 и 11 и чл. 63 в от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г.

НАРЕЖДАМ:

Да бъдат преустановени посещенията в Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Дневен център за стари хора „Дълголетие“, Пенсионерски клубове считано от 09.11.2021 г.

Във всички останали социални услуги на територията на община Свиленград да се въведе стриктен контрол по спазване на пропускателния режим.

Във всички социални услуги на територията на община Свиленград да се осигури в достатъчно количество: ръкавици, препарати за измиване на подове, сапун и дезинфектиращи препарати за ръце.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички началник сектори на социални услуги на територията на община Свиленград.

Копие от заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Свиленград и да се изпрати на всички началник сектори за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мариана Димитрова – Ръководител Дейност «Социални услуги» в Община Свиленград.

 

                                                                                                              АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ

                                                                                                              Кмет на Община Свиленград