Заповед на кмета на общината за спазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

З А П О В Е Д

№ 2514

Свиленград, 15.12.2022 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за обществения ред в Община Свиленград и във връзка с Коледните и Новогодишни празници,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Кметове на населени места и кметски наместници да вземат необходимите мерки за спазване на обществения ред през Коледните и Новогодишни празници.

2.Управителите на дружества и фирми, директорите на учебни и здравни заведения да осигурят охраната на административните и стопански сгради, с цел недопускане на кражби и опазване на държавната и общинска собственост. Особено внимание да се обърне на паровите и електрически инсталации за недопускане на аварии и замръзвания през празничните дни.

3.Началникът на Районно управление, съвместно с управителите на дружества и фирми да вземат необходимите мерки по организацията на охраната на държавните и обществени сгради през време на Коледните и Новогодишни празници. Да се извърши проверка на противопожарните уреди и съоръжения и контролира изключването на електрозахранването.

4 .Началникът на Районно управление да осигури условия за спокойното протичане на Коледната и Новогодишна служба в църквите на територията на общината, с оглед недопускане на нарушения на обществения ред.

5.За недопускане на нещастни случаи по време на празничните дни, абсолютно се забранява стрелбата с лично и ловно оръжие на територията на общината, както и продажбата и употребата на пиратки, фойерверки, ракети и други пиротехнически средства от малолетни и непълнолетни.

6.В случай на възникване на пожари, наводнения и други стихийни бедствия през празничните дни, да се приведе в изпълнение общинския план за защита при бедствия.

7. Служителят по сигурност на информацията да изготви график за дежурство през Коледните и Новогодишни празници от членовете на Общинска администрация и Общинския щаб за изпълнение на общински план за защита при бедствия и ми го представи за утвърждаване.

8.Ръководителите на фирми, учреждения, организации и гражданите, нарушили Наредбата за обществения ред в Община Свиленград, подлежат на санкции съгласно същата Наредба.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите чрез интернет страницата на общината и до всички длъжностни лица за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Пеева – Секретар на Община Свиленград .

АРХ.АНАСТАС КАРЧЕВ /П/

Кмет на Община Свиленград

https://www.livechatalternative.com/