Заповед на кмета на общината за стопанисване и управление на безстопанствен имот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д

З А П О В Е Д

№1826/ 29.09.2022г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 от ЗОС и чл.21, ал.2 от НПУРОбИ на Общински съвет - Свиленград , във връзка с Протокол от 08.08.2022г. на комисия назначена със Заповед № 282/23.02.2021г. и Протокол от 28.09.2022г

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Община Свиленград да стопанисва и управлява безстопанствен имот - сграда – метална конструкция – павилион - с площ от 72 кв.м., с предназначение: сграда за търговия, находящо се в ПИ с идентификатор 65677.703.469 /УПИ XIV, кв.29/ по КК и КР на гр.Свиленград, одобрени със Заповед № РД-18-107/13.12.2016г. на Изпълнителен директор на АГКК, обл.Хасково, общ.Свиленград, гр.Свиленград, кв.”Кап. Петко войвода”, ул.”Хан Аспарух” №24, вид собственост – Общинска публична, вид територия - Урбанизирана, НТП – Ниско застрояване /до 10м./, целият с площ 655 кв. м., при граници и съседи: ПИ с идентификатор 65677.703.470, ПИ с идентификатор 65677.703.673, ПИ с идентификатор 65677.703.648, ПИ с идентификатор 65677.703.468.

2. Да се проведат мероприятия за привеждането на сградата в състояние да бъде използвана по предназначение или ползването и.

3. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на общината и да се обяви в местен и/или регионален вестник.

4. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд в едномесечен срок от съобщението за нейното издаване.

Оспорването на заповедта не спира изпълнението и, освен ако съда не реши друго.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж.Иванка Димитрова - Директор Дирекция „ОСЕ”.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за изпълнение.

 

арх. Анастас Карчев

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

https://www.livechatalternative.com/