Заповед за организиране на дистанционно провеждане на публично обсъждане на проекта на Разчет за приходите и разходите на община Свиленград за 2023 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЗАПОВЕД

№ 262 / 22.02.2023г.

Във връзка със Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и Решение № 1190 /22.02.2023 г. на Общински съвет Свиленград ,

Н А Р Е Ж Д А М :

В СРОК ДО 24.02.2023 г.

1. Да се оповести на сайта на община Свиленград и в местните средства за масово осведомяване начина за организиране на дистанционно провеждане на публично обсъждане на проекта на Разчет за приходите и разходите на община Свиленград за 2023 г. в условията на неприет Държавен бюджет на Република България за 2023 г./Разчета/. На сайта на общината да се публикува информация за проекта на Разчета на община Свиленград, както следва:

  • Общо приходи;
  • Общо разходи;
  • Инвестиционна програма;
  • Справка за текущите ремонти;
  • Справка за реализираните проекти със средства от Европейския съюз за 2023 г.;
  • Разчет на второстепенните разпоредители с бюджет;
  • Културен и спортен календар.

2. Да бъде изготвена анкета и публикувана на сайта на Община Свиленград, в информационния бюлетин на община Свиленград и предоставена в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация на хартиен носител.

Анкетата да съдържа въпроси и предложения относно проекта на разчет за 2023 г.

3. В срок до 05.03.2023 г. включително гражданите могат да подават попълнените анкети електронно на следните e-mail: [email protected] или [email protected]

или на хартиен носител, предоставен в Центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Общинска администрация Свиленград.

4.Определям комисия в състав :

Председател: Мария Костадинова - зам.кмет на Община Свиленград

Членове: Валя Здравкова - директор дирекция"Бюджет и финанси"

Мария Христова - главен експерт "Бюджет"

Пенка Балджиева - главен специалист"ГРАО",

която да разгледа постъпилите предложения от анкетата и изготви протокол, който да бъде предоставен на Общински съвет Свиленград при приемането на Разчета.

Настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Свиленград и връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Костадинова - зам.кмет на Община Свиленград.

                                                                                                                                   Кмет на Община Свиленград : /п/

                                                                                                                                                        /арх.Анастас Карчев/

 

Приложени за изтегляне са: Анкетата и документите по бюджета.

Файлове:

АНКЕТА БЮДЖЕТ 2023.doc АНКЕТА БЮДЖЕТ 2023.doc

Приходи 2023.xls Приходи 2023.xls

Разходи 2023.xls Разходи 2023.xls

Инвестиционна програма 2023 година.xlsx Инвестиционна програма 2023 година.xlsx

Текущи ремонти 2023.xlsx Текущи ремонти 2023.xlsx

Индикативен годишен разчет на сметки за СЕС за 2023 г_.xls Индикативен годишен разчет на сметки за СЕС за 2023 г_.xls

Разчет по второстепенни разпоредители 2023.xls Разчет по второстепенни разпоредители 2023.xls

Културен календар 2023 г_.xls Културен календар 2023 г_.xls

Спортен календар 2023 г_.xls Спортен календар 2023 г_.xls

Докладна - Разчет 2023.pdf Докладна - Разчет 2023.pdf

https://www.livechatalternative.com/