Сайтът е в процес на обновяване!

Заповед за стопанисване и управление от община Свиленград на безстопанствен имот в с. Студена

 

 

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А        Б  Ъ  Л  Г А  Р  И  Я

О  Б  Щ  И  Н  А       С  В  И  Л  Е  Н  Г  Р  А  Д

 

З   А   П   О   В   Е   Д

№ 702 / 07.05.2021г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.13, ал.2  от  ЗОС и чл.21, ал.2 от НПУРОбИ на Общински съвет - Свиленград , във връзка с Протокол от 05.03.2021г. и Протокол от 07.05.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 282/23.02.2021г.

Н А Р Е Ж Д А М:

             1. Община Свиленград да стопанисва и управлява безстопанствен имот - масивна селскостопанска сграда със застроена площ от 330 кв.м, представляваща: „Свинарник за угояване на прасета” , находяща се в ПИ с идентификатор 70055.55.365  /номер по предходен план 000365/ по КК и КР на землището на с.Студена, общ.Свиленград, одобрен  със Заповед № РД-18-1237/13.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, местност „Талашман”, вид собственост – Държавна частна, вид територия – Урбанизирана, НТП – За стопански двор, целия с площ 3645 кв.м., при граници и съседи: ПИ с идентификатор 70055.55.380, ПИ с идентификатор 70055.364, ПИ с идентификатор 70055.55.620, ПИ с идентификатор 70055.55.621, ПИ с идентификатор 70055.55.43

            2. Да се проведат мероприятия за привеждането на сградата в състояние да бъде използвана по предназначение или ползването й.

          3. Настоящата Заповед да се публикува на интернет страницата на общината и да се обяви в местен и/или регионален вестник.

             4. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд в едномесечен срок от съобщението за нейното издаване.

Оспорването на заповедта не спира изпълнението й, освен ако съдът не реши друго.

            Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж.Иванка Димитрова - Директор Дирекция ОСЕ.

         Настоящата заповед  да се сведе до знанието на заинтересованите лица  за   изпълнение.

 

 

   арх. Анастас Карчев

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

цп/ид

Файлове:

Zapoved_702_07052021-2.pdf Zapoved_702_07052021-2.pdf