Заповед за временна организация на движението в Свиленград във връзка с празничното шествие на 24 май

                Р Е П У Б Л И К А       Б Ъ Л Г А Р И Я

      ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

 

 
 

З А П О В Е Д

№664

Свиленград , 17.05.2024 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 6, ал. 4, т. 1 от Наредба №3 за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Свиленград на Общински съвет-Свиленград и във връзка с Празничното общоградско шествие, посветено на 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 

  Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Въвеждам временна организация на движението с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпване на пътно-транспортни произшествия, спазване разпоредбите на Закона за движение по пътищата и постигане оптимална организация на движението на 24 май 2024 г. в часовите диапазони, описани в настоящата заповед.
 2. За времето от 10.30 до 11.00 да се преустанови движението на ППС по посоката на движение на първи лъч от шествието - ул. „В. Левски” в частта пред двора на НУ „Хр. Попмарков”, наляво по ул. „Ив. Вазов”, наляво по ул. „Ал. Стамболийски”,  при светофара надясно по ул. „Цар Симеон Велики” до Пощата за старт на празничното шествие.
 3. За времето от 10.15 до 11.00 да се преустанови движението на ППС по посоката на движение на втори лъч от шествието - ул. „Отец Паисий” пред СУ „Д-р П. Берон” - ул. „Генерал Скобелев” - ул. „Елин Пелин” - ул. „Максим Горки” до Пощата.
 4. За времето от 10.15 до 11.00 да се преустанови движението на ППС по посоката на движение на трети лъч от шествието - ул. „Ал. Стамболийски” при светофара, надясно по ул. „Максим Горки”, надясно по бул. „България” до Пощата.
 5. За времето от 11.00 до 12.00 да се преустанови движението на ППС по посоката на движение на шествието – бул. „България” при Банка ДСК до площад „Пети октомври” при Общинска администрация.
 6. За времето от 11.00 до 12.00 да се преустанови движението на ППС по посоката към движение на шествието по ул. „Гоце Делчев” до хотел „Централ”. Движението да се осъществява по ул. „Септемврийци”.
 7. Движението на ППС по забранените участъци да се възстановява непосредствено след преминаването на празничното шествие.
 8. Промяната в организацията на движението да бъде осигурена от Районно управление на МВР гр. Свиленград, чиито служители да подсигурят и спазването на обществения ред
 9. Шествието ще се движи по бул. „България”, ще премине през цялата пешеходна зона и ще продължи до площад „Пети октомври”.
 10. Звено КОН при Община Свиленград да окаже пълно съдействие по информиране на гражданите за отстраняване на пречещи паркирали МПС по улиците, по които ще преминават отделните групи, участващи в шествието, както и по време на самото шествие в централна пешеходна зона.
 11. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Свиленград.
 12. Заповедта да се сведе до заинтересованите лица за сведение и изпълнение, както и да бъдат уведомени ЦСМП - Свиленград, РУ „Полиция” Свиленград, РСПБЗН - Свиленград, ВиК - Хасково, офис Свиленград и ЕВН, офис Свиленград.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Пеева – Секретар на Община Свиленград.

 

 

АРХ. АНАСТАС КАРЧЕВ

Кмет на Община Свиленград

 

 

https://www.livechatalternative.com/