Сайтът е в процес на обновяване!

Списък на предоставяните услуги

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Превозният билет удостоверява законното транспортиране на описаната в него дървесина от мястото на натоварване до посоченото място на доставка в срок до 12 часа, считано от момента на издаването му. Той удостоверява и законния произход на описаната в него дървесина, когато същата се намира складирана на посоченото в билета място…