Архив проекти

ПРОЕКТ „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”

Договор №BG16M1OP002-4.004-0006, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохензионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-4.004  ”Mерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения” по приоритетна ос 4 ”Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”


ПРОЕКТ “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”

АДБФП № BG16RFOP001-2.002-0019- C01, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,приоритетна ос 2 ”Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.002 ”Енергийна ефективност в периферните райони - 2”


Местна инициативна група (МИГ) „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”

Местна инициативна група (МИГ) „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор №РД50-81/17.08.2016 г. по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Договорът е на стойност 44 795,75…


ОП Региони в растеж

1.Договор BG16RFOP001-2.001-0054-C01„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” Община Свиленград стартира изпълнението на договор за Безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.001-0054-C01 „Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура”по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на стойност  967 666,26 лв.В проекта са включени  сградите на - ЦДГ "Детелина" и НУ "Хр.Попмарков".  Договора е със срок на…


Реализацията на проект „Нови възможности за грижа” обхвана 124 души

В края на м. март 2015 г. Община Свиленград и Агенция за социално подпомагане подписаха Споразумение за съвместна работа по реализацията на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”. Със Заповед № 1200/25.03.2015 г. на Кмета на община Свиленград  е сформиран екип по проекта, а с първите лични асистенти и потребители…


Успешно приключи изпълнението на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

На 1 септември 2015 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”, Договор №М-13-22-96/03.10.2014г.по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.


Продължава успешното изпълнение на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Проект с Договор №М-13-22-96/03.10.2014г. се осъществява по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.


Продължават чуждоезиковите обучения по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Приключиха чуждоезиковите обучения по английски език ниво А2 и В1. Във всяка една от езиковите групи се обучаваха по 15 служители. В момента тече обучението по италиански език ниво А1 отново за 15 служители. За същият брой служители предстои и обучение по френски език ниво А1.


Изложба на картини на жени от община Узункьопрю бе открита в Арт галерията в Свиленград.

Събитието се проведе на 29 юни в рамките на проект „Подкрепа за социални групи в неравностойно положение в трансграничния регион Свиленград-Узункьопрю”, финансиран по програмата за предприсъединителна помощ България-Турция.


Започва рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в Свиленград

Договорът за финансиране на проекта бе подписан между Община Свиленград и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Като бенефициент ПУДООС реализира проект №DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на…


https://www.livechatalternative.com/