Местна инициативна група (МИГ) „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”

Местна инициативна група (МИГ) „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”

Местна инициативна група (МИГ) „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор №РД50-81/17.08.2016 г. по Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Договорът е на стойност 44 795,75 лв. и е за срок от шест месеца. В рамките на проекта ще бъде разработена Стратегия за местно развитие за територията на община Свиленград за периода 2018-2020 г. В нея ще бъдат включени идеи и предложения от представители на местната общност -  бизнесмени, земеделски производители, образователни институции, НПО, граждани. За тази цел по време на изпълнението на проекта е предвидено провеждане на информационни кампании и срещи със заинтересованите страни за консултиране при разработване на стратегическия документ. След като бъде разработена стратегията, МИГ ще кандидатства към Министерство на земеделието и храните за нейното финансиране. Ако бъде одобрена и се отпуснат финансови средства, Местната инициативна група ще набира проектни предложения за финансиране на идеите, заложени в стратегията. Съгласно новите правила за разработването на стратегии за местно развитие, ще  се предоставят възможности за многофондово финансиране. Програмите, които предоставят средства за стратегиите за местно развитие, са Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., ОП “Околна среда” 2014-2020 г., ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Финансовите средства, отпускани от всички програми, възлизат на  обща стойност от 6 млн. евро.     

Настоящата публикация се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорност за съдържанието им носи единствено МИГ Свиленград Ареал в лицето на Основен изпълнител на проект по договор №РД50-81 и при никакви обстоятелства то не отразява официалното становище на ЕС и УО.

https://www.livechatalternative.com/