ОП Региони в растеж

proj15.jpg

1.Договор BG16RFOP001-2.001-0054-C01„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура”

Община Свиленград стартира изпълнението на договор за Безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.001-0054-C01 „Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура”по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на стойност  967 666,26 лв.В проекта са включени  сградите на - ЦДГ "Детелина" и НУ "Хр.Попмарков".  Договора е със срок на изпълнение 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради в образователната инфраструктура” BG16RFOP001-2.001-0054-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

2. Договор BG16RFOP001-2.001-0074-С01„Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги”

Община Свиленград стартира изпълнението на договор за Безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.001-0074-С01 „Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги”по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на стойност  1 547 110,66 лв. В проекта са включени  сградите на – Общинска администрация- Свиленград и ОП „Благоустрояване и озеленяване” Договора е със срок на изпълнение 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сгради предоставящи административни услуги”BG16RFOP001-2.001-0074-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

3. Договор BG16RFOP001-2.001-0055-С01 „Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура – Библиотека гр.Свиленград
Община Свиленград стартира изпълнението на договор за Безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.001-0055 „Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура – Библиотека гр.Свиленград” по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на стойност  601 990,82 лв. Договора е със срок на изпълнение 24 месеца.

     Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на сграда от културната инфраструктура – Библиотека гр.Свилевнград” BG16RFOP001-2.001-0055, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

4.Договор BG16RFOP001-2.001-0155-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-1”
Община Свиленград стартира изпълнението на договор за Безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.001-0155-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-1” по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на стойност  1 342 802 лв. В проекта са включени многофамилни жилищни сгради с административен адрес: ул. "Страшимир Дочков" №18, ул. "Генерал Скобелев" №29 и ул. "Септемврийци" №12. Договора е със срок на изпълнение 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-1” BG16RFOP001-2.001-0155-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

5.Договор BG16RFOP001-2.001-0154-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2”
Община Свиленград стартира изпълнението на договор за Безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.001-0154-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2” по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на стойност  1 213 340.01 лв. В проекта са включени многофамилни жилищни сгради с административен адрес: кв. "Простор" бл. 4, кв."Простор"бл. 5 и кв."Простор" бл. 6. Договора е със срок на изпълнение 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2”  BG16RFOP001-2.001-0154-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

6.Договор BG16RFOP001-2.001-0156-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-3”
Община Свиленград стартира изпълнението на договор за Безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP001-2.001-0156-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-3”  по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на стойност  1 459 363.60 лв. В проекта са включени многофамилни жилищни сгради с административен адрес: ул. "Бурденис" № 8, ул. "Стефан Стамболов" №16, бул. "България" №132. Договора е със срок на изпълнение 24 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-3” BG16RFOP001-2.001-0156-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

https://www.livechatalternative.com/