Архив проекти

Представяне на резултатите от реализирането на проекта на Община Свиленград „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“

Резултатите от реализирането на проекта на Община Свиленград „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград“ ще бъдат представени на Заключителна пресконференция, която ще се състои на 24 март, от 11 часа, в конферентната зала на хотел „Свилена” в Свиленград.


Проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Договор № М-13-22-96/03.10.2014г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14


Приключи изпълнението на проект за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград

ПРОЕКТ “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.


СЪОБЩЕНИЕ: Представяне на постигнатите резултати по проект за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград

Заключителна пресконференция ще се проведе в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград на 20.08.2014 г. /сряда/ от 17:30 часа. На нея ще бъдат представени постигнатите резултати по проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от…


ПОКАНА до представители на институции, организации, фирми и граждани, на социалните партньори, браншови и граждански организации

Община Свиленград има удоволствието да Ви покани на 18 юли 2014 г. (петък) от 13:30 ч. в ресторант "Марица" да участвате в провеждането на Трета сесия на Обществения форум в рамките на подготовката на стратегическите документи на общината за периода 2014 - 2020 г.


П О К А Н А до представители на институции, организации, фирми и граждани, на социалните партньори, браншови и граждански организации

Община Свиленград има удоволствието да Ви покани на 9 юли 2014 г. (сряда) от 13:30 ч. в ресторант "Марица" да участвате в провеждането на Втора сесия на Обществения форум в рамките на подготовката на стратегическите документи на общината за периода 2014 - 2020 г.


П О К А Н А до представители на институции, организации, фирми и граждани, на социалните партньори, браншови и граждански организации

Община Свиленград има удоволствието да Ви покани на 4 юли 2014 г. /петък/ от 11.00 ч. в Малката заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Свиленград, ет.2 да участвате в провеждането на публично обсъждане на проект на Последваща оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на община Свиленград, 2007–2013г.


П О К А Н А до представители на институции, организации, фирми и граждани, на социалните партньори, браншови и граждански организации

Община Свиленград има удоволствието да Ви покани на 26 юни 2014 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. в ресторант "Марица" да участвате в провеждането на Първа сесия на Обществения форум в рамките на подготовката на стратегическите документи на общината за периода 2014 - 2020 г.


Продължава изпълнението на проект за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград

Продължава изпълнението на проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на…


СЪОБЩЕНИЕ: Представяне на проект за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в Община Свиленград

Начална пресконференция ще се проведе в Малката заседателна зала на ОбА-Свиленград на 07.01.2014 г. /вторник/ от 12:00 часа. На нея ще бъде представен проект “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”


https://www.livechatalternative.com/