Архив проекти

ПРОЕКТ “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”

ПРОЕКТ “Мониторинг на местни политики за развитие и подобряване на процеса на стратегическо планиране в община Свиленград”, Договор № 13-13-149 от 02.12.2013г. по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на…


По-чиста градска среда и по - качествени водоснабдителни и канализационни услуги за жителите на Свиленград

19.07.2013 г. По-чиста градска среда и по - качествени водоснабдителни и канализационни услуги ще получат  жителите на Свиленград с реализацията на проекта  „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград". Проектът се осъществява от община Свиленград с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013…


Подписани са договорите с изпълнителите по проекта за водния цикъл на Свиленград

18.07.2013г. За първите шест месеца на годината екипът на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград" подготви и проведе 10 обществени поръчки, обхващащи всички дейности по проекта. Добре изготвените документации по процедурите доведоха до успешно провеждане без обжалвания на всички поръчки. До…


Проект „Повишаване на компетеността и ефективността на Общинска администрация Свиленград чрез обучения за професионално развитие, по ключови компетености и чуждоезиково обучение”

Договор №А12-22-116/22.05.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соцеален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07. Бюджет на проекта - 88 318,50 лв.


Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД “

С настоящият проект се предвижда интервенция в “МБАЛ-Свиленград” ЕООД - гр. Свиленград в области, чрез които ще се предлагат услуги за долекуване в обособено отделение съгласно Изменението на Концепцията за болнично преструктуриране от 01 декември 2010 г. общински болници за Общински лечебни заведения за болнична помощ с потенциал и изявено…


Общината избра изпълнителя на пречиствателна станция за отпадни води в Свиленград

27.06.2013. Община Свиленград и Консорциум „Био Конструкшън Енемона” – София сключиха договор за възлагане на обществена поръчка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Свиленград. Консорциумът, в който влизат три големи специализирани строителни фирми, се ангажира с нелеката задача да изпълни целия инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство,…


Сключен е договорът, с който стартира изграждането на канализация в кв. „Кап. Петко войвода”

12.06.2013. Започва реконструкцията на водопроводна и изграждането на канализационна мрежа в кв. „Кап. Петко войвода” и довършване на канализацията в кв. „Гебран”. На 11 юни бе сключен договорът с избрания изпълнител на работното проектиране и строителството – ДЗЗД „Дизайн конструкшън” - София. Консорциумът бе избран след провеждане на открита процедура…


Холографски изображения привличат туристи в Тракийската куполна гробница в с.Мезек

В края на месец април в Тракийската куполна гробница край с.Мезек бяха поставени холографски изображения на археологически находки, открити там. Те представляват триизмерни копия на намерените през 1931 г. предмети в  гробницата - предимно златни и бронзови украшения, датирани  от ІV-ІІІ в.пр. Хр. Оригиналите се пазят в музея на Националния…Започна реализирането на проекта „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"

28.11.2012 г. С подписването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и кмета на Община Свиленград инж. Георги Манолов започна реализирането на проекта „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград"- Договор за предоставяне…


https://www.livechatalternative.com/