Архив проекти

ПОКАНА за начална пресконференция по проект BG161РО001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще" финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Имаме удоволствието да ви поканим на начална пресконференция по проект BG161РО001/3.1-02/2009/002 „С богатството на миналото към атрактивно бъдеще" финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г.


С Решение №103/20.01.2012 г. на Кмета на община Свиленград бе обявен открит конкурс за обществена поръчка за строителство с предмет “Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника", “Автогара” и “Петрол” в гр.Свиленград и подход към гр.Свиленград от Гъ

С Решение №103/20.01.2012 г. на Кмета на община Свиленград бе обявен открит конкурс за обществена поръчка за строителство с предмет “Рехабилитация на пътни кръстовища - “Поликлиника",  “Автогара” и “Петрол” в гр.Свиленград и подход към гр.Свиленград от Гърция” по проект “Живот на пътя-Виса-Свиленград”, по Програма за  Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013г.…


СЪОБЩЕНИЕ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД съобщава ,че на 28.05.2011г. на сайта на Агенция по обществени поръчки е обявена процедура за малка обществена поръчка съгласно чл.7, т.1-4 от ЗОП

Обявлението е във връзка с реализация на Проект “Трансгранична зона за отдих при река Марица /Свиленград/ и Река Арда /Кастанес/”Договор №В1.11.04/14.03.2011г. по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013”.


Природолюбители посетиха защитената местност «Лозенски път», възстановена по проект на общината

26.05.2011 г. На находището на блатно кокиче в защитената местност “Лозенски път” край Свиленград се проведоха поредните срещи по проекта на общината «Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси”. Проектът е по Оперативна програма “Околна среда…


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ЛИЦА ДО ПЪРВИ ЕТАП НА КОНКУРСНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА НАЕМАНЕ НА ЕКИП по проект: “Дневен център за деца”, договор BG 051PO001-5.2.06-0114-C-0001

по проект:  “Дневен център за деца”, договор BG 051PO001-5.2.06-0114-C-0001, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 „Социални услуги за социално включванe.


ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за следните длъжности по проект Дневен център за деца, съгласно договор № BG051PO001-5.2.06-0114-С-0001

24.02.2011 г. Обявление за провеждане на конкурс за следните длъжности по проект Дневен център за деца, съгласно договор № BG051PO001-5.2.06-0114-С-0001, финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06 ”Социални услуги за социално включване”:


Община Свиленград стартира изпълнението на проект „Дневен център за деца”

Община Свиленград стартира изпълнението на проект  „Дневен център за деца”, финансиран от Европейския социален фонд  чрез Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”. Целта на проекта е предоставяне на социални услуги за деца в риск в община Свиленград. Целевите групи, ползващи услугите на дневния център, включват деца с увреждания и деца, застрашени от…


Срещи с ученици и граждани по проекта на общината в защита на ценния вид блатно кокиче

Днес се проведоха срещи с ученици и граждани във връзка с реализацията на проекта на община Свиленград "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013…


Възстановяваме водния режим на находището на блатно кокиче

Днес започнаха строително-монтажните дейности за защита популацията на блатното кокиче в местността “Лозенски път” край Свиленград, заложени в проекта на общината "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът се изпълнява от община Свиленград от 2009…


Срещи-дискусии за опазване на блатното кокиче се проведоха по проект на общината

Срещи-дискусии с ученици и граждани се проведоха на 30 март по проекта на община Свиленград "Възстановяване и опазване на ЗМ "Лозенски път" - влажна зона - находище на блатно кокиче и устойчиво използване на биологичните ресурси". Проектът е по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за…


https://www.livechatalternative.com/