Продължава успешното изпълнение на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Продължава успешното изпълнение на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Проект с Договор №М-13-22-96/03.10.2014г. се осъществява по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

До момента са приключили успешно няколко от основните дейности по проекта. Бяха проведени обучения по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“,  „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“, „Управление на промяната“. Всяко едно от обученията беше успешно завършено от по 30 служители.
Обучение по „Организационно поведение и организационна култура“ се проведе изнесено в рамките на три дни в гр.Хисаря за 40 служители. Други 8 служители от администрацията преминаха обучение в Института по публична администрация по „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“. Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“ също е предвидено за 20 служители от общинска администрация Свиленград.
Специализираните обучения са пряко свързани със служебните задължения на служителите и допринасят за постигане на специфичната цел на проекта, насочена към надграждане на знанията и уменията на служителите й и повишаване на ефективността и ефикасността на работата в администрацията за осигуряване на модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и създаване на условия за устойчив растеж.
Проектът  е на обща стойност 182 783, 60 лв. лева, ще се реализира за период от 12 месеца и ще продължи до 03.10.2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

https://www.livechatalternative.com/