Продължават чуждоезиковите обучения по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Продължават чуждоезиковите обучения по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Приключиха чуждоезиковите обучения по английски език ниво А2 и В1. Във всяка една от езиковите групи се обучаваха по 15 служители. В момента тече обучението по италиански език ниво А1 отново за 15 служители. За същият брой служители предстои и обучение по френски език ниво А1.

Проектът с Договор №М-13-22-96/03.10.2014г. се осъществява по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.
Чуждоезиковите обучения са пряко свързани както със служебните задължения на служителите, така и с международното сътрудничество на община Свиленград в партньорство с европейски страни с цел реализация на съвместни проекти, финансирани от различни донори в областта на младежките дейности, културно-историческото наследство и туризма. Проведените обучения допринасят за постигане на специфичната цел на проекта, насочена към надграждане на знанията и уменията на служителите й и повишаване на ефективността и ефикасността на работата в администрацията за осигуряване на модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и създаване на условия за устойчив растеж.
Проектът  е на обща стойност 182 783, 60 лв. лева, ще се реализира за период от 12 месеца и ще продължи до 03.10.2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

https://www.livechatalternative.com/