ПРОЕКТ “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”

ПРОЕКТ “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”

ПРОЕКТ “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради общинска собственост”, АДБФП № BG16RFOP001-2.002-0019- C01, по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие,приоритетна ос 2 ”Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура BG16RFOP001-2.002 ”Енергийна ефективност в периферните райони - 2”

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 30 месеца

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 1 151 618,56 лв., от които 978 875,77 лв. от ЕФРР и 172 742,79 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

БЕНЕФИЦИЕНТ - Община Свиленград.

ОСНОВНА ЦЕЛ на настоящия проект е повишаване на енергийната ефективност на сгради, общинска собственост - НЧ "Васил Левски"- 1933, ОУ "Любен Каравелов" и "Социален център", гр. Свиленград. 

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, които включва проекта са:
Дейност 1: Организация и управление на проекта;
Дейност 2: Техническо и енергийно обследване на сградите, включени в проектното предложение- предварителна дейност;
Дейност 3: Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор;
Дейност 4: Извършване на СМР -Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- НЧ "Васил Левски" 1933;
Дейност 5: Извършване на СМР -Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- ОУ "Любен Каравелов";
Дейност 6: Извършване на СМР -Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- "Социален център", гр. Свиленград;
Дейност 7: Изпълнение на строителен надзор на обект: НЧ "Васил Левски" 1933, ОУ "Любен Каравелов", "Социален център", гр. Свиленград;
Дейност 8: Дейности за информация и комуникация по проекта;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Резултати:
1. Сформиран екип за управление на проекта
2. Успешно реализиран проект

Дейност 2: Техническо и енергийно обследване на сградите, включени в проектното предложение- предварителна дейност
Резултати:
1. Изготвени технически паспорти и обследвания-3 бр.
2. Изготвени енергийни обследвания- 3 бр.      

Дейност 3: Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор
Резултати:
1. Изготвени инвестиционни проекти- 3 бр.
2. Осъществен авторски надзор на 3 бр. обекти

Дейност 4: Извършване на СМР -Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- НЧ "Васил Левски" 1933
Резултати:
1. Сключен договор с външен изпълнител
2. Извършени всички СМР и енергоефективни дейности на обекта

Дейност 5: Извършване на СМР -Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- ОУ "Любен Каравелов"
Резултати:
1. Сключен договор с външен изпълнител
2. Извършени всички СМР и енергоефективни дейности на обекта     

Дейност 6: Извършване на СМР -Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- "Социален център", гр. Свиленград
Резултати:
1. Сключен договор с външен изпълнител
2. Извършени всички СМР и енергоефективни дейности на обекта

Дейност 7: Изпълнение на строителен надзор на обект: НЧ "Васил Левски" 1933, ОУ "Любен Каравелов", "Социален център", гр. Свиленград
Резултати:
1. Избрани външни Консултанти за осъществяване на строителен надзор за всеки един обект - 3бр.
2. Осигурено законосъобразно протичане на строителството, чрез осъществен строителен надзор по време на строителството
3. Изготвен окончателен доклад- 3 бр.      

Дейност 8: Дейности за информация и комуникация по проекта
Резултати:
1. Проведена стартираща пресконференция
2. Изработени и поставени 3 билборда по време на изпълнение на СМР
3. Изработени и поставени три информационни табели след приключване на СМР
4. Проведена официална церемония "Първа копка"- при стартиране на СМР
5. Проведена заключителна пресконференция и

6. Церемония за официално откриване на обектите;

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-2.002-0019- C01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

https://www.livechatalternative.com/