ПРОЕКТ „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”

proj2.jpg

ПРОЕКТ „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, Договор №BG16M1OP002-4.004-0006, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохензионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-4.004  ”Mерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения” по приоритетна ос 4 ”Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 24 месеца, за физическото изпълнение на дейностите

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА – 1 000 000,00 лв., от които 850 000,00 лв. от Кохезионния фонд и 150 000,00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България

БЕНЕФИЦИЕНТ - Община Свиленград.

ОСНОВНА ЦЕЛ на настоящия проект е превенция и управление на риска от наводнения на населените места по поречието на реките Келанджика, Лефченска и Марица, опазване живота на хората и защита на стратегическите инфраструктурни обекти: АМ ”Марица” и ГКПП Капитан Андреево. В проекта са предвидени за финансиране мерки, които да повишат защитата на човешкото здраве, стопанската дейност, инфраструктурата, околната среда и културно наследство от наводнения. Обектът е включен в План за управление на риска от наводнения (ПУРН) с включени Програми от мерки към него. 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са насочени към:

 1. повишаване защитата на населението от наводнения на с.Димитровче, с.Генералово и с.Капитан Андреево;
 2. подобряване на техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, разположена на територията на община Свиленград;
 3. повишаване на подготвеността на населението за реакция при наводнения.

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, които включва проекта са:
Дейност 1: Подготовка на проектно предложение за „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”;
Дейност 2: Изготвяне на подробен устройствен план, Работен проект (изготвяне на комплексен инвестиционен проект) и авторски надзор;
Дейност 3: Упражняване на  строителен надзор на обекта и въвеждане на обекта в експлоатация;
Дейност 4: Подготвителни дейности и организация на строителната площадка;
Дейност 5: Строителни и монтажни работи на обект: ”Ремонт и възстановяване на изправното експлоатационно състояние на яз.”Келанджика”, в землището на с.Димитровче, общ. Свиленград;
Дейност 6: Подготовка и изпълнение на дейности за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения;
Дейност 7: Организация и управление на проекта;
Дейност 8: Мерки за информация и комуникация;
Дейност 9: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Дейност 1: Подготовка на проектно предложение за „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”
Резултати:

Изготвяне на анализ на техническото състояние и оценка на сигурността на язовир "Келанджика”; 
Извършено геодезическо заснемане на язовирната стена и съоръженията към нея;
Изработен проект за изменение на кадастралната карта.

Дейност 2: Изготвяне на подробен устройствен план, Работен проект (изготвяне на комплексен инвестиционен проект) и авторски надзор
Резултати:

 1. Изработен е комплексен инвестиционен проект, фаза  ”Работен проект”,включващ одобрен и влязъл в сила ПУП;
 2. Осъществен авторски надзор на обекта.       

Дейност 3: Упражняване на  строителен надзор на обекта и въвеждане на обекта в експлоатация
Резултати:

 1. Осигурено законосъобразно протичане на строителството чрез осъществен строителен надзор по време на строителството;
 2. Прегледана, подписана и окомплектована цялостна документация съгласно Наредба 3;
 3. Изготвен окончателен доклад до възложителя от консултанта по чл.166 от ЗУТ (строителен надзор) и технически паспорт на строежа;
 4. Въведен обект в експлоатация.

Дейност 4: Подготвителни дейности и организация на строителната площадка
Резултати:

 1. Подготвена площадка за стартиране на строителството и направена организация за изпълнение на строително-монтажните работи.

Дейност 5: Строителни и монтажни работи на обект: ”Ремонт и възстановяване на изравното експлоатационно състояние на яз.”Келанджика”, в землището на с.Димитровче, общ. Свиленград
Резултати:

 1. Подобрено техническо състояние на яз.”Келанджика” и неговите хидротехнически съоръжения;
 2. Подобрено техническо състояние на отводнителните съоръжения;
 3. Изградени контролно измервателни уреди за мониторинг и наблюдение на филтрациите, сляганията и деформациите на съоръженията.     

Дейност 6: Подготовка и изпълнение на дейности за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения
Резултати:

 1. Предпазване здравето и живота на населението и от бъдещи разрушения на инфраструктурата под язовирната стена.

Дейност 7: Организация и управление на проекта
Резултати:

 1. Сформиран качествен екип от специалисти за управление на проекта;
 2. Качествено реализиран проект, верифицирани средства по проекта и съответно въведен в експлоатация обект.      

Дейност 8: Мерки за информация и комуникация
Резултати:

 1. Осигурена прозрачност и публичност при реализацията на проекта, повишена информираност на заинтересованите страни съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента  за прилагане на правилата за информираност и комуникация 2014- 2020г.

Дейност 9: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Резултати:

 1. Изготвени и проведени обществени поръчки, сключени договори с изпълнители.

“Този документ е създаден в рамките на проект BG16M1OP002-4.004-0006 „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. "Келанджика”който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

https://www.livechatalternative.com/