Реализацията на проект „Нови възможности за грижа” обхвана 124 души

Реализацията на проект „Нови възможности за грижа” обхвана 124 души

В края на м. март 2015 г. Община Свиленград и Агенция за социално подпомагане подписаха Споразумение за съвместна работа по реализацията на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”. Със Заповед № 1200/25.03.2015 г. на Кмета на община Свиленград  е сформиран екип по проекта, а с първите лични асистенти и потребители бяха подписани договори на 01.05.2015 г.

Целевата група, която включва проектът е:

 • Лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот.
 • Самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
 • Безработни или заети лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

До момента на публикацията през проекта са преминали общо 124 лица, като 60 от тях са безработни или заети лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а 64 са лицата с различни видове трайни увреждания или самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си.
Личните асистенти  предоставят  набор от услуги в зависимост от оценката на нуждите на съответния  потребител.
Планираните услуги са:

 • Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на потребителя, др.).
 • Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.).
 • Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.).
 • Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение).
 • Основно почистване (измиване на прозорци и врати, сервизни помещения, кухненски уреди, др.).
 • Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет, обличане и събличане, при къпане, сресване, подстригване, др.).
 • Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране).
 • Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон; дребни технически ремонти; др.).

Услугите се предоставят след сключен договор между Доставчика на услугите /Кмета на община Свиленград/ и потребителя.
От стартирането на проекта са сключени  64 договора за услуга и 60 броя трудови договори за дейността  личен асистент с натрупване.
Назначените лични асистенти работят почасов работен ден, като техните графици са изготвени съобразно нуждите на потребителите. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Индивидуалният план на потребителя е изготвен  в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), и личния асистент. Изготвен е график за предоставянето на услугите на всеки личен асистент съгласно заявените от потребителя услуги. Личните асистенти имат право на платен годишен отпуск по КТ. Своята дейност те отчитат като попълват Дневник на потребителя.
В хода на предоставяне на социалната услугата на всеки личен асистент са осигурени възможности и са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.).
Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от личните асистенти се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната им  характеристика и в договора за услуги, и в индивидуалния план на потребителя.
На информационното табло на общината и пред офиса на проекта /ст.207, ет.1 в ОбА/  се поставят актуална информация за напредъка на проекта.

https://www.livechatalternative.com/