Успешно приключи изпълнението на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

Успешно приключи изпълнението на проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”

На 1 септември 2015 г. се проведе заключителната пресконференция по проект „Обучения за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Свиленград”, Договор №М-13-22-96/03.10.2014г.по ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.

На пресконференцията, ръководителят на проекта – Десислава Михова, и координаторът - Надя Пеева, представиха резултатите от изпълнението на проекта: подобрени умения за представяне в среда на унифицирани комуникации и чуждоезикови познания, придобити знания за организационна култура и организационно поведение, и на практически умения за управление на промяната; подобрени знания и умения за управлението на услуги от страна на служителите и придобити умения за насърчаване на предприемачеството и за развитие на културни дейности.
До момента приключиха всички основни дейности по проекта. Бяха проведени обучения по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“,  „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“, „Управление на промяната“. Всяко едно от обученията беше успешно завършено от по 30 служители от общинска администрация Свиленград, а 20 служители преминаха обучението по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“. Изнесено в рамките на три дни в гр.Хисаря, 40 служители преминаха обучение по „Организационно поведение и организационна култура“, а други 8 служители от администрацията преминаха обучение в Института по публична администрация по „Инициативи за развитие на културни дейности на общината и тяхното финансиране“.
С успех приключиха и чуждоезиковите обучения по италиански език ниво А1, английски език ниво А2 и В1, и френски език ниво А1. Във всяка една от езиковите групи се обучаваха по 15 служители.
Проведените чуждоезикови и специализирани обучения са пряко свързани със служебните задължения на служителите и с международното сътрудничество на община Свиленград в партньорство с европейски страни с цел реализация на съвместни проекти, финансирани от различни донори. Те допринасят за постигане на специфичната цел на проекта, насочена към надграждане на знанията и уменията на служителите й и повишаване на ефективността на работата в администрацията за осигуряване на модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и създаване на условия за устойчив растеж.
Проектът  е на обща стойност 182 783, 60 лв. лева, реализира се за период от 12 месеца и ще продължи до 03.10.2015 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

https://www.livechatalternative.com/