Започва рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в Свиленград

Започва рекултивация на депото за твърди битови отпадъци в Свиленград

Договорът за финансиране на проекта бе подписан между Община Свиленград и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Като бенефициент ПУДООС реализира проект №DIR-51222031-1-173 „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №DIR-51222031-С001/09.01.2013 за 97.6 млн. лева. Дейностите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Стойността на проекта „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Свиленград” е 3 650 494, 32 лева. Дейностите включват закриване и рекултивация на депото. На терена от около 60 дка в местността „Червената пръст”, покрай пътя за село Димитровче, ще се извърши техническа и биологична рекултивация със залесяване и затревяване. Ще се поставят мониторингови системи за наблюдение на екологичните показатели на почвата и подземните води. Срокът за изпълнение е 41 месеца, от които 149 дни за техническата рекултивация и 3 години за биологичната рекултивация. Целта на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района на Свиленград и предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и прилежащите земеделски земи. Дейностите по проекта се разделят на следните основни етапи: изграждане на опорна призма по границата на проектираното тяло на депото; освобождаване на съседните имоти от отпадъци чрез прибутване с булдозер, изгребване с багер и транспортиране с автосамосвали; формиране на проектната повърхност на депото на базата на геодезическата снимка, като се гарантира дълговременната му геоложка устойчивост и естествен повърхностен водоотлив; изграждане на газоулавяща и газотвеждаща система; изграждане на горен изолационен слой; извършване на биологична рекултивация за залесяване и затревяване, в т. ч. почвоподготовка, торене и отгледни грижи, както и идейно-пространствено изграждане с растителност; изграждане на пунктовете за следене на нивото и състава на подземните води, качеството на повърхностните води, на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло и на сляганията на повърхността на тялото на депото. Ползите от проекта са подпомагането на изпълнението на специфичните стратегически цели за решаване на проблема с битовите отпадъци и принос за цялостното развитие на системата за управление на отпадъците в страната и изпълнение на изискванията на ЗУО. За контакти: ОбА – Свиленград, Отдел „Местно икономическо развитие, проекти и програми” – тел. 0379 74 331; [email protected]

Tози документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз  и правителството на РБългария, представлявано от МОСВ.

 

https://www.livechatalternative.com/