Сайтът е в процес на обновяване!

Телефонен указател на Общинска Администрация

Кмет

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
302 0379 / 74 302 Кмет арх. Анастас Карчев [email protected]

Секретар

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
314 0379 / 74 314 Секретар на община Свиленград Надя Пеева [email protected]

Отдел "Човешки ресурси, административно и информационно обслужване"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
303 0379 / 74 303 Началник - отдел Цветелина Андреева [email protected]
203 0379 / 74 344 Гл. експерт "ИТТ" Инж. Росица Андреева [email protected]
324 0379 / 74 324 Гл. експерт "ИТТ" инж. Димитър Петков [email protected]
216 0379 / 74 356 Гл. специалист "ГРАО" Пенка Балджиева [email protected]
216 0379 / 74 360 ст. експерт "ГРАО" Мария Ангелова [email protected]
216 0379 / 74 360 ст. експерт "ГРАО" Стела Георгакиева [email protected]
ЦАИОГ 0379 / 74 363 Гл. специалист "Администратор" Наташа Петрова [email protected]
ЦАИОГ 0379 / 74 362 Ст. специалист Администратор Красимира Павлова [email protected]
ЦАИОГ 0379 / 74 362 Ст. експерт "Административно и информационно обслужване" Ивелина Панайотова [email protected]
320 0379 / 74 320 Ст. специалист към ОбС Соня Трифонова [email protected]
302 0379 / 74 302 Ст. експерт "Администратор и човешки ресурси" Мария Димитрова [email protected]
325 0379 / 74 317 Гл. експерт "Връзки с обществеността" Калина Райкова [email protected]

Служител по сигурността на информацията

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
319 0379 / 74 319 Служител по сурността на информацията Петър Марков

Главен архитект

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
215 0379 / 74 358 Гл. архитект арх. Иван Бакалов [email protected]

Звено за вътрешен одит

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
323 0379 / 74 323 Ръководител на звено за вътрешен одит Христинка Шишманова [email protected]
323 0379 / 74 323 стажант-одитор Анджелина Колева

Отдел "Правен"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
322а 0379 / 74 321 Началник - отдел Правен Мариян Дервенков [email protected]
322a 0379 / 74 321 Юрисконсулт Нели Караангелова-Михайлова [email protected]
322a 0379 / 74 321 старши юрисконсулт Елена Панайотова [email protected]
309 0379 / 74 328 старши юрисконсулт Янка Грудева [email protected]
322а 0379 / 74 321 мл. експерт "Правни дейности" Цветелина Георгиева [email protected]

Отдел "Устройство на територията"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
213 0379 / 74 355 Гл. специалист "АСЕСА" Мария Борисова [email protected]
213 0379 / 74 355 Мл. експерт "АС" Атанас Киризиев [email protected]
210 0379 / 74 352 Ст. експерт "СВОЕ" Огняна Узунова [email protected]
214 0379 / 74 369 Ст. експерт "Кадастър и геодезия" Надя Германова [email protected]
214 0379 / 74 357 Гл. специалист "КРИР" Станка Камбурова [email protected]
214 0379 / 74 357 Ст. специалист "КРИР" Мата Тушинова [email protected]
214 0379 / 74 369 Ст. експерт "Кадастър и геодезия" Антон Паунов [email protected]

Заместник - кмет

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
304 0379 / 74 304 Заместник-кмет Мария Костадинова [email protected]

Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
316 0379 / 74 331 Директор Светлана Динкова-Маргаритова [email protected]
316 0379 / 74 330 Гл. експерт "ППИ" Светлана Петева-Панайотова [email protected]
316 0379 / 74 322 Ст. експерт "ППИ" Цветомира Александрова [email protected]
316 0379 / 74 322 Мл. експерт "Проекти и програми" Боряна Михова [email protected]
316 0379 / 74 322 Мл. експерт "Проекти и програми" Тихомир Марков [email protected]
316 0379 / 74 331 Мл. експерт "Проекти и програми" Александра Русева [email protected]

Дирекция "Обществени поръчки,капитално строителство и контрол"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
308 0379 / 74 308 Директор инж. Грозденка Дюлгерова
308 0379 / 74 338 Ст. експерт "Обществени поръчки" Розалина Караиванова
309 0379 / 74 309 Финансов контрольор Иванка Михова-Господинова [email protected]
209 0379 / 74 351 Гл. специалист "Капитално строителство и контрол" Магдалена Йосифова
209 0379 / 74 351 Ст. експерт "Капитално строителство и ивестиции" Христина Милева
209 0379 / 74 351 Гл. специалист "Капитално строителство и контрол" Елка Карнобатлиева
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки" Соня Кирякова
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки" Елена Георгиева
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки" Албена Петрова

Дирекция "Бюджет и финанси"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
306 0379 / 74 306 Директор Валя Здравкова [email protected]
307 0379 / 74 307 гл.експерт "Счетоводство" Мара Анастасова [email protected]
307 0379 / 74 307 Ст. експерт "ТРЗ и касиер" Марияна Стоева
305 0379 / 74 377 Старши счетоводител Христина Христова [email protected]
305 0379 / 74 377 Старши счетоводител Петя Колева - Манева [email protected]
305 0379 / 74 305 Старши счетоводител Мария Христова [email protected]
305 0379 / 74 305 Главен специалист бюджет Богдана Ангелова [email protected]
305 0379 / 74 326 Гл. експерт „Счетоводно - информационно обслужване” Станимира Димитрова [email protected]
305 0379 / 74 326 Ст. експерт „Бюджет” Цветелина Георгиева [email protected]
104 0379 / 74 368 Ст. специалист домакин архивар Любомира Бъчварова [email protected]

Дирекция "Общинска собственост и екология"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
310 0379 / 74 310 Директор инж.Иванка Димитрова [email protected]
311 0379 / 74 311 гл. експерт "ОС" Нели Парашева [email protected]
312 0379 / 74 312 ст. експерт "ЗГВС" Мариана Христова [email protected]
312 0379 / 74 312 Гл. експерт "ЗГВС" Наталия Иванова [email protected]
313 0379 / 74 313 Ст. експерт "УОС" Галина Димитрова [email protected]
211 0379 / 74 359 Ст. експерт "Екология" Гергана Тонева [email protected]
311 0379 / 74 312 мл. експ."УОС -административно обслужване" Галя Гъркова [email protected]
313 0379 / 74 313 мл. експерт "РООСС" Петя Карнобатлиева [email protected]

Дирекция "Местни данъци и такси и търговска дейност"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
201 0379 / 74 340 Директор Живко Великов [email protected]
202 0379 / 74 342 Ст. специалист "МДТТД Желязко Славов [email protected]
202А 0379 / 74 343 Ст. експерт "МДТТД" Славка Иванова-Желязкова [email protected]
202А 0379 / 74 343 Ст. експерт "МДТДТ" Цветан Налбантов [email protected]
204 0379 / 74 345 Гл. експерт "МДТТД" Диана Георгиева [email protected]
204 0379 / 74 345 Ст. експерт "МДТТД и касиер" Татяна Тодорова-Янева [email protected]
205 0379 / 74 346 Гл. експерт "МДТТД" Милена Недева [email protected]ngrad.bg
205 0379 / 74 346 Ст. експерт "МДТТД" Мара Николова [email protected]
206 0379 / 74 347 Ст. експерт "МДТТД и касиер" Виолета Желева [email protected]
206 0379 / 74 347 Ст. експерт "Общински пазари" Светла Скерлева [email protected]
204 0379 / 74 345 Мл. експерт "МДТДТ" Теодора Конова [email protected]

Дирекция "Хуманитарни дейности"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
318 0379 / 74 318 Директор Снежана Янева [email protected]
321 0379 / 74 329 Секретар на МКБППМН Димитър Чокоров
321 0379 / 74 329 Ст. експерт "Образование" Антония Бутракова
317 0379 / 74 315 Ст. експерт "Хуманитарни дейности" Ваня Папазова [email protected]
309 0379 / 74 328 Ст. експерт "Хуманитарни дейности" Ивалина Кръстева-Недева
317 0379 / 74 315 Ст. експерт "Детски и младежки спорт" Таня Костадинова
321 0379 / 74 329 мл. специалист "Интеграция на малцинствата и демографски дейности" Кристиана Димитрова

Дейност "Социални услуги"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
207 0379 / 74 349 Директор Мариана Димитрова

Дейност "Други дейности по икономиката"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
212 0379 / 74 354 Ст. експерт "Транспорт и безопасност на движението" Валери Чакъров

Инспекторат "Контрол по общинските наредби"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
210 0379 / 74 352 Ръководител "КОН" Тодор Колешев
212 0379 / 74 354 Ст. инспектор "КОН" Красимира Тодорова
212 0379 / 74 354 Ст. специалист "КОН" Георги Ньотев
Шофьор на репатриращ автомобил Гроздан Митев
Шофьор на репатриращ автомобил Здравко Кирев
инкасатор, плащания - Наказателен паркинг Костадин Няголов
Мл. специалист "КОН" Генислав Найденов

Дейност "Чистота"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
211 0379 / 74 359 Ст. експерт "Екология и водни обекти" Атанас Ламбов
211 0379 / 74 359 Мл. експерт "ОСАО" Диляна Димова
Старши специалист "Екология" Веска Георгиева
Младши специалист "Екология" Иван Янев