Сайтът е в процес на обновяване!

Телефонен указател на Общинска Администрация

Кмет

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
302 0379 / 74 302 Кмет арх. Анастас Карчев kmet@svilengrad.bg

Секретар

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
314 0379 / 74 314 Секретар на община Свиленград Надя Пеева sekretar@svilengrad.bg

Отдел "Човешки ресурси, административно и информационно обслужване"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
303 0379 / 74 303 Началник - отдел Цветелина Андреева ch_resursi@svilengrad.bg
203 0379 / 74 344 Гл. експерт "ИТТ" Инж. Росица Андреева rosica.andreeva@svilengrad.bg
324 0379 / 74 324 Гл. експерт "ИТТ" инж. Димитър Петков dimitar.petkov@svilengrad.bg
216 0379 / 74 360 Ст. експерт ГРАО Мария Ангелова grao@svilengrad.bg
216 0379 / 74 360 Ст. експерт ГРАО Кичка Бояджиева grao@svilengrad.bg
2016 0379 / 74 356 Гл. специалист "ГРАО" Пенка Балджиева grao@svilengrad.bg
ЦАИОГ 0379 / 74 363 Гл. специалист "Администратор" Наташа Петрова center_gr@svilengrad.bg
ЦАИОГ 0379 / 74 362 Ст. специалист Администратор Красимира Павлова center_gr@svilengrad.bg
ЦАИОГ 0379 / 74 362 Ст. експерт "Административно и информационно обслужване" Ивелина Панайотова center_gr@svilengrad.bg
320 0379 / 74 320 Ст. специалист към ОбС Соня Трифонова obs@svilengrad.bg
302 0379 / 74 302 Ст. експерт "Администратор и човешки ресурси" Мария Димитрова
325 0379 / 74 317 Гл. експерт "Връзки с обществеността" Калина Райкова pr@svilengrad.bg

Служител по сигурността на информацията

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
319 0379 / 74 319 Служител по сурността на информацията Петър Марков

Звено за вътрешен одит

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
323 0379 / 74 323 Ръководител на звено за вътрешен одит Христинка Шишманова odit@svilengrad.bg
323 0379 / 74 323 стажант-одитор Анджелина Колева

Отдел "Правен"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
322а 0379 / 74 321 Началник - отдел Правен Мариян Дервенков jurist@svilengrad.bg
322a 0379 / 74 321 Юрисконсулт Стефка Митрева jurist@svilengrad.bg
322a 0379 / 74 321 Юрисконсулт Елена Панайотова jurist@svilengrad.bg
309 0379 / 74 328 Главен юрисконсулт Янка Грудева grudeva@svilengrad.bg
322а 0379 / 74 321 мл. експерт "Правни дейности" Цветелина Георгиева jurist@svilengrad.bg

Отдел "Устройство на територията"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
215 0379 / 74 358 Гл. архитект арх. Иван Бакалов ut@svilengrad.bg
213 0379 / 74 355 Гл. специалист "АСЕСА" Мария Борисова ut@svilengrad.bg
213 0379 / 74 355 Мл. експерт "АС" Атанас Киризиев ut@svilengrad.bg
210 0379 / 74 352 Ст. експерт "СВОЕ" Огняна Узунова ut@svilengrad.bg
214 0379 / 74 357 Мл. експерт "Кадастър и геодезия" Надя Германова ut@svilengrad.bg
214 0379 / 74 357 Гл. специалист "КРИР" Станка Камбурова ut@svilengrad.bg
214 0379 / 74 357 Гл. специалист "КРИР" Стоян Иванов ut@svilengrad.bg
214 0379 / 74 357 Ст. специалист "КРИР" Мата Тушинова ut@svilengrad.bg

Заместник - кмет

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
304 0379 / 74 304 Заместник-кмет Мария Костадинова zam.kmet_fin@svilengrad.bg

Дирекция "Местно икономическо развитие, проекти и програми"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
316 0379 / 74 331 Директор Светлана Динкова europroject_svgr@svilengrad.bg
316 0379 / 74 330 Гл. експерт "ППИ" Христина Николова europroject_svgr@svilengrad.bg
316 0379 / 74 330 Гл. експерт "ППИ" Светлана Петева europroject_svgr@svilengrad.bg
316 0379 / 74 322 Ст. експерт "ППИ" Цветомира Александрова europroject_svgr@svilengrad.bg
316 0379 / 74 322 Мл. експерт "Проекти и програми" Боряна Михова europroject_svgr@svilengrad.bg
316 0379 / 74 322 Мл. експерт "Проекти и програми" Тихомир Марков europroject_svgr@svilengrad.bg
316 0379 / 74 331 Мл. експерт "Проекти и програми" Александра Русева europroject_svgr@svilengrad.bg

Дирекция "Обществени поръчки,капитално строителство и контрол"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
308 0379 / 74 308 Директор инж. Грозденка Дюлгерова
308 0379 / 74 338 Ст. експерт "Обществени поръчки" Розалина Караиванова
309 0379 / 74 309 Финансов контрольор Радка Сарафова radka_sarafova@svilengrad.bg
209 0379 / 74 351 Гл. специалист "Капитално строителство и контрол" Магдалена Йосифова
209 0379 / 74 351 Ст. експерт "Капитално строителство и ивестиции" Христина Милева
209 0379 / 74 351 Гл. специалист "Капитално строителство и контрол" Елка Карнобатлиева
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки" Соня Кирякова
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки" Елена Георгиева
315 0379 / 74 370 Ст. експерт "Обществени поръчки" Албена Петрова

Дирекция "Бюджет и финанси"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
306 0379 / 74 306 Директор Валя Здравкова valia.zdravkova@svilengrad.bg
307 0379 / 74 307 гл.експерт "Счетоводство" Мара Анастасова schetovodstvo@svilengrad.bg
307 0379 / 74 307 Ст. експерт "ТРЗ и касиер" Марияна Стоева
305 0379 / 74 377 Старши счетоводител Христина Христова schetovodstvo@svilengrad.bg
305 0379 / 74 377 Старши счетоводител Петя Колева - Манева schetovodstvo@svilengrad.bg
305 0379 / 74 305 Старши счетоводител Мария Христова schetovodstvo@svilengrad.bg
305 0379 / 74 305 Главен специалист бюджет Богдана Ангелова schetovodstvo@svilengrad.bg
305 0379 / 74 326 Гл. експерт „Счетоводно - информационно обслужване” Станимира Димитрова schetovodstvo@svilengrad.bg
305 0379 / 74 326 Ст. експерт „Бюджет” Цветелина Георгиева schetovodstvo@svilengrad.bg
104 0379 / 74 368 Ст. специалист домакин архивар Любомира Бъчварова domakin@svilengrad.bg

Дирекция "Общинска собственост и екология"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
310 0379 / 74 310 Директор инж.Иванка Димитрова osut@svilengrad.bg
311 0379 / 74 311 гл. експерт "ОС" Нели Парашева obsht.sobstvenost@svilengrad.bg
311 0379 / 74 311 Мл. експерт "КПН" Галина Бисерова obsht.sobstvenost@svilengrad.bg
312 0379 / 74 312 ст. експерт "ЗГВС" Мариана Христова obsht.sobstvenost@svilengrad.bg
312 0379 / 74 312 Ст. експерт "ЗГВС" Наталия Иванова obsht.sobstvenost@svilengrad.bg
313 0379 / 74 313 Ст. експерт "РООСС" Стела Георгакиева obsht.sobstvenost@svilengrad.bg
313 0379 / 74 313 Ст. експерт "УОС" Галина Димитрова obsht.sobstvenost@svilengrad.bg
211 0379 / 74 359 Ст. експерт "Екология" Гергана Тонева ecolog@svilengrad.bg
211 0379 / 74 359 Мл. експерт "ОСАО" Диляна Димова
211 0379 / 74 359 Ст. експерт "Екология и водни обекти" Атанас Ламбов
312 0379 / 74 312 мл. експ."УОС -административно обслужване" Галя Гъркова obsht.sobstvenost@svilengrad.bg

Дирекция "Местни данъци и такси и търговска дейност"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
201 0379 / 74 340 Директор Живко Великов mdttd@svilengrad.bg
202 0379 / 74 342 Ст. специалист "МДТТД Желязко Славов mdttd@svilengrad.bg
202А 0379 / 74 343 Ст. експерт "МДТТД" Славка Иванова-Желязкова mdttd@svilengrad.bg
202А 0379 / 74 343 Ст. експерт "МДТДТ" Цветан Налбантов mdttd@svilengrad.bg
204 0379 / 74 345 Гл. експерт "МДТТД" Диана Георгиева mdttd@svilengrad.bg
204 0379 / 74 345 Ст. експерт "МДТТД и касиер" Татяна Тодорова-Янева
205 0379 / 74 346 Гл. експерт "МДТТД" Милена Недева mdt_nedeva@svilengrad.bg
205 0379 / 74 346 Ст. експерт "МДТТД" Мара Николова mdttd@svilengrad.bg
206 0379 / 74 347 Ст. експерт "МДТТД и касиер" Виолета Желева mdttd@svilengrad.bg
206 0379 / 74 347 Ст. експерт "Общински пазари" Светла Скерлева mdttd@svilengrad.bg
Теодора Конова mdttd@svilengrad.bg

Дирекция "Хуманитарни дейности"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
318 0379 / 74 318 Директор Снежана Янева obrazovanie@svilengrad.bg
321 0379 / 74 329 Секретар на МКБППМН Димитър Чокоров
321 0379 / 74 329 Ст. експерт "Образование" Антония Бутракова
317 0379 / 74 315 Ст. експерт "Хуманитарни дейности" Ваня Папазова cultura@svilengrad.bg
309 0379 / 74 328 Ст. експерт "Хуманитарни дейности" Ивалина Кръстева-Недева
317 0379 / 74 315 Ст. експерт "Детски и младежки спорт" Таня Костадинова
317 0379 / 74 315 Мл. специалист "Младежки медиатор" Мария Перчемлиева
321 0379 / 74 329 мл. специалист "Интеграция на малцинствата и демографски дейности" Кристиана Димитрова

Дейност "Социални услуги"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
207 0379 / 74 349 Директор Мариана Димитрова

Инспекторат "Контрол по общинските наредби"

Стая Телефон Длъжност Име e-mail
210 0379 / 74 352 Ръководител "КОН" Тодор Колешев
212 0379 / 74 354 Ст. инспектор "КОН" Валери Чакъров
212 0379 / 74 354 Ст. инспектор "КОН" Красимира Тодорова
212 0379 / 74 354 Ст. специалист "КОН" Георги Ньотев
0884 300702 Инкасатор, плащания - Наказателен паркинг Димитър Бакърджиев
Шофьор на репатриращ автомобил Гроздан Митев