Център за административно обслужване на гражданите

Център за административно обслужване на гражданитеРаботното време на центъра:

понеделник до петък от 8:00 часа до 17:30 часа.

За връзка със служителите на центъра можете да използвате също:

телефон 0379/74 362

и телефон/факс 0379/74 363

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


              Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Свиленград служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия, в т.ч. при осъществяването на комплексно административно обслужване.

Чл.2. Административното обслужване в Община Свиленград се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията, Административно процесуалния кодекс (АПК), НАО и Хартата на клиента на Общината, както и при спазване на изискванията за качествено и удобно обслужване на физическите и юридически лица- заявители на административни услуги.

Чл.3. (1) "Административно обслужване" е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на Община Свиленград.

(2) „Комплексно административно обслужване“ е това обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.

(3) "Административна услуга" е:

1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административно-правен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт, или с извършване на друга административна услуга;

5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията, на държавен орган или от овластена организация.

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл.4. (1)  Административното обслужване в Община Свиленград се осъществява:

1. чрез Отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване”  - чрез звеното за административно обслужване – ЦИАОГ/ Център за административно и информационно обслужване/, обозначено с указателни табели на български и английски език, в административната сграда на Общината, с адрес: гр.Свиленград, бул.” България” № 32 от 08.00 до 17.30ч. без прекъсване.

- от служителите  по гражданска регистрация и административно обслужване, работещи в административната сграда на Общината, ст.216, от 08.30 до17.30ч. без прекъсване.

2.  от служителите в Дирекция Местни данъци и такси и търговска дейност”, ст.206 от 08.30-17.30ч., без прекъсване.

(2)  В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звената продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

(3)  Разпределението на работното време се установява със заповед на кмета на Общината, по предложение на ръководителя на съответното структурно звено, в състава на което са включени фронт офиса.

(4)  Административното обслужване в Община Свиленград се осъществява при непосредственото сътрудничество между отделните структурни звена в Общината и съответните институции и организации при извършване на комплексни административни услуги.

Чл.5. Наименованията на административните услуги се предоставят при спазване на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Наредбата за административното обслужване /НАО/ и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград. /НОАМТЦУ/.

Чл.6. Не са административна услуга всякакъв вид консултации и услуги по въпроси, представляващи законен интерес на граждани или юридически лица, с изключение на:

 • Консултациите относно административноправен режим, които се дават по силата на административен акт.
 • Консултациите, свързани с издаването на административен акт или извършване на друга услуга.

Чл.7. Административните услуги, извършвани в Община Свиленград са определени в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград.

Чл.8. Информация за видовете административните услуги, сроковете за изпълнението им, таксата/цената, определена от Общински съвет - Свиленград, е обявена в сайта на община Свиленград www.svilengrad.bg, където има и разработени образци на заявления. Информация за видовете услуги се предоставя и от служителите Центъра за административно и информационно обслужване на граждани".

Чл.9. Обратна връзка с потребителите на административни услуги се осъществява чрез Кутия за мнения и коментари, разположена при входа на административната сграда срещу таблото за обяви и информация, чрез Анкета на сайта на района, чрез е-мейл адрес: obshtina@svilengrad.bg и в приемните дни на ръководството на общината. Резултатите от удовлетвореността на потребителите на административни услуги се анализират и разглеждат ежегодно и се обявяват на сайта на община Свиленград.

 Чл.10.  Общинска администрация- Свиленград предприема действия по всички сигнали, предложения и жалби, които гражданите подават, но те трябва да отговарят на определени изисквания. Това улеснява работата на администрацията и подобрява нейната ефективност. Жалбата, предложението или сигнала трябва да отговарят на следните основни изисквания за съдържанието им:

1. Данни за подателя. Общинска администрация- Свиленград разглежда жалби и сигнали, предоставени на български език, които съдържат имената, адрес и телефон за връзка с подателя. Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Автентичността на идентификацията на подателя се проверява и ако се установи липса или несъответствие по отношение на данните (например - погрешен телефонен номер, несъществуващ адрес), сигналът/ жалбата се счита за анонимен/на.

2. Данни за нарушителя - име, адрес, телефон, както и адрес на обекта и други данни, с които подателят на жалбата или сигнала разполага. Без посочване на тези конкретни факти и обстоятелства не може да се предприемат действия. В такива случаи  администрацията не може да вземе мерки, за резултата от които да уведоми подателя на сигнала/ жалбата.

Наличието на задължителните изисквания относно съдържанието на сигнала или жалбата е наложително, с оглед изпълнението на нормативните изисквания за подаване и разглеждане на жалба/ сигнал. В противен случай, сигнали и жалби, в които не са посочени данни за подателя се считат за анонимни и не се регистрират и отработват.

Чл.11. Администрацията на Община Свиленград отчита състоянието на административното обслужване в поддържаната от Министерски съвет ИИСДА веднъж годишно. Със заповед на Кмета на общината са определени отговорните служители, които подават и обобщават информацията и попълват и публикуват данните.

Чл.12. Административното обслужване в община Свиленград се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване:

 • При изпълнение на служебните си задължения всеки служител носи отличителен знак - бадж и разполага с идентификационна карта със снимка и данни за имената, длъжността, звеното, към което принадлежи, на български и английски език. Отличителният знак съдържа герба на Община Свиленград, логото и слогана на държавната администрация;
 • Служителите в Община Свиленград се идентифицират чрез собствено и фамилно име при водене на телефонни разговори;
 • Срокът за отговор на запитвания от общ характер, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 5 дни;
 • Време за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звената за административно обслужване до 20 мин. Отклонения от общия стандарт се допускат при технически проблеми с използваната автоматизирана деловодна информационна система  Акстър.
 • Пред „Центъра за административно и информационно обслужване на граждани" на първия етаж в сградата на администрация са осигурени места за попълване на заявления, указателна табела, информационни табла за образци на попълнени заявления, обяви и съобщения, кутия за мнения, предложения и сигнали.

Чл.13. Искането за извършване на административна услуга се заявява в писмена или устна форма лично, чрез упълномощен представител на заинтересованото лице, по електронен път /за въведените електронни услуги/, чрез лицензиран пощенски оператор или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо.

Чл.14. Заявленията за извършване на административни услуги се приемат от служителите в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани с изключение на: заявленията за услуги по гражданско състояние и заявленията за издаване удостоверение данъчна оценка и удостоверение за липса на задължения,  предоставяни от Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност”, които се извършват директно в съответното звено.

Чл.15. Устните искания, жалби, протести, сигнали и предложения се приемат в рамките на работното време на Центъра за административно и информационно обслужване на граждани", както е посочено в чл. 4 от настоящите правила.

Чл.16. Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, съгласно образец - Приложение №1.

Чл.17. (1) Извършващият административната услуга може да изисква от заявителя представяне само на документи, предвидени в нормативния акт, определящ реда за извършване на административни услуги.

 (2) Информация и доказателства, които са налични в общинската администрация или при друг орган, се осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

 (3) От заявителя не може да се изисква да доказва отрицателни факти.

Чл.18. (1) Искане, което се отнася за комплексно административно обслужване, може да бъде подадено до компетентния орган и до всеки административен орган, който участва в него съгласно образец - Приложение №2.

(2) Взаимодействието между Община Свиленград и административните органи при комплексното административно обслужване се извършва по реда на АПК и Раздел IIа от Наредбата за административното обслужване

Чл.19.(1)Служителите в Центъра за административно и информационно обслужване, регистрират заявлението за услуга, извършват проверка за окомплектовката му с необходимите документи и го предава на Кмета на общината за разпределяне към компетентен служител с резолюция.

(2) При извършване на услугата, ако се установи липсата на определен документ, се указва на заявителя в писмен вид /хартиен или електронен/ подходящ срок за представянето му. При непредставянето в определения срок заявлението се оставя без разглеждане.

Чл.20. Задълженията и отговорностите на длъжностните лица, извършващи административни услуги, се определят с длъжностните им характеристики.

Чл.21. За всяка услуга има разработена и утвърдена от Кмета на общината Технологична карта, от която служителите следва да се ръководят и прилагат при изпълнение на услугата.

Чл.22. Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента и оповестени чрез интернет страницата на Община Свиленград и на информационните табла.

Чл.23. Основен елемент в процеса на усъвършенстване на административното обслужване и повишаване имиджа и доверието към администрацията е качеството на приема.

  Чл.24. Освен символите на Община Свиленград – герб и знаме, задължително се използват логото и слогана на държавната администрация при:

1.изготвяне на информационни и промоционални материали;

2.изготвяне на указателни табели на входовете на сградите, на кутиите за мнения и коментари, на информационните табла, на интернет страницата.

 

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 Чл.25. (1) Фронт офисът осигурява информация за реда, организацията и видовете услуги, извършвани от общинската администрация.

(1) Информацията за административното обслужване следва да бъде:

1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

2. достъпна за хора с увреждания;

3. без абревиатури, съкращения и препратки.

Чл.26. (1) Информация за предоставяните от Община Свиленград услуги може да бъде получена  на местата, посочени в чл. 4, ал.1 от настоящите правила;

 1. По телефона, както следва:
 • звеното за административно обслужване - ЦИАОГ, телефони: 0379/74361 и 0379/74362 – фронт офис;
 • за услугите по гражданско състояние на телефони: 0379/74356 и 0379/74360
 • за услугите предоставяни от Дирекция „Местни данъци и такси и търговска дейност” – относно издаване на данъчна оценка  на телефон 0379/74343;  относно    липса на задължения към местния бюджет на телефони; 0379/74345, 0379/74346 и 0379/74347
 1. интернет адрес: www.svilengrad.bg;
 2. информационните табла в административната сграда на Общината.

 (2) Образци на заявления/ искания за предоставяне на административни услуги са на разположение:

1. на местата посочени в чл. 4, ал.1 от настоящите правила;

2. на интернет адрес: www.svilengrad.bg; с възможност за изтегляне на утвърден формуляр.

Чл.27. (1) Информацията за административното обслужване се актуализира в 7 (седем) дневен срок от влизане в сила на промените в нормативните актове.

(2) актуализацията се извършва едновременно във всички информационни средства – брошури, диплянки, информационни табла, интернет страница и други.

(3) наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички електронни бази данни са в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

(4) организацията по актуализацията и подготовката на информацията е задължение на ЦИАОГ с непосредственото участие на служителите от структурните звена, съгласувана и одобрена от ръководителите.

 

ІV. СЛУЖЕБНО НАЧАЛО

 

Чл.28. (1) Община Свиленград извършва комплексно административно обслужване при техническа възможност за това със съдействието на съответните институции и организации, когато това не е в противовес със законодателството в Република България.

(2) Организацията на /комплексното/ обслужване се извършва от служителите в звеното за административно обслужване, с непосредственото участие на служителите от структурните звена в администрацията и под ръководството на секретаря на Общината.

(3) Непосредствена отговорност за изпълнение на съответната комплексна административна услуга носи служителя, до когото е резолирана преписката.

Чл.29. (1) Когато в изпълнение на административна услуга са ангажирани две или повече структурни звена в организацията, заявителят подава единствено искане в звеното за административно обслужване, което организира изпълнението по служебен ред.

(2) Служителите не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични в община Свиленград, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

 (3) При обективна възможност за извършване на комплексна административна услуга, чрез междуведомствено сътрудничество, заявителят подава едно искане в звеното за административно обслужване, адресирано до кмета на Община Свиленград.
В заявлението/искането се посочват:

1. наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;

2. информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган;

3. начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт 

4. в искането се заявява изрично съгласие за предоставяне на лични данни относно снабдяване по служебен път с документи, издавани от други администрации.
Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. попълнено заявление за съответната услуга до компетентния орган по утвърден от него образец;

2. информация или документи, изисквани от компетентния орган за извършване на услугата, ако такива се изискват;

3. документ за платена такса, ако такава се изисква.

(4) В настоящото производство ОбА-Свиленград не осигурява служебно информация и доказателствени средства от други административни органи, необходими на компетентния орган, който издава индивидуалния административен акт.

(5) Общинска администрация - Свиленград:

1. образува производството, като проверява наличието на необходимите приложения, съгласно чл. 17

2. изготвя информацията и доказателствените средства от неговата компетентност, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган в сроковете за извършване на заявената административна услуга;

3. изпраща преписката до компетентния орган, като го информира за посочения от заявителя начин за получаване на индивидуалния административен акт;

(6) Пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

(7) Срокът за произнасяне от компетентния орган започва да тече от датата на получаване на преписката от административния орган, който участва в производството.

Чл.30. (1) Взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях действия се описват в технологични карти на процесите.

(2) Технологичните карти на процесите се изготвят за всяка административна услуга или за група услуги по направления на дейност, когато технологията е принципно обща.

(3) При настъпили промени в технологичния процес директора на дирекцията или началника на отдела, в които се осъществява услугата, подава необходимата информация писмено на началник отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“ за отразяване промените в технологичната карта.

 

V. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
 

Чл.31. (1) За навременното и пълно обезпечаване с информация на служителите в звеното за административно обслужване, ръководителите и служителите в структурните звена в Община Свиленград се задължават:

1. да подават в 3-дневен срок всички промени за актуализация на информационния масив на началник отдел ЧРАИО, по компетентност и на секретаря на общината;

2. да подават информация за предстоящите търгове и конкурси, и сроковете за приемане на предложения и оферти по тях на служителите, отговорни за тяхното приемане и регистрация;

3. да подпомагат служителите от звеното за административно обслужване с разяснения, консултации и препоръки за срочното и качествено обслужване на потребителите.

4. да анализират ежемесечно показателите за изпълнение на всяка услуга и да предлагат мерки за подобряването им.

(2) Служителите от звеното за административно обслужване могат да изискват предоставяне на информация и/или документи от другите структурни звена в Община Свиленград, когато тя е необходима за извършване на справки и предоставяне на документи при административното обслужване на място.

Чл.32. (1) Служителите от местата по чл. 4, ал.1 от настоящите правила, приемат документи във връзка с изпълнение на административни услуги и решения, и предават готови документи за физически и юридически лица, организации и други институции.

(2) Служителите, определени с резолюция за изпълнение на административната услуга са длъжни:

1.да обработват заявленията/преписките веднага след получаването им и да предадат резултата в нормативно - респ. по резолюция, определения срок;

2. след приключване на задачата да съхраняват преписките до предаването им за архивиране, съгласно ЗДАФ;

3. да връщат незабавно в деловодството погрешно адресирани или изпратени до тях преписки;

4. да предоставят незабавно за регистрация преписките при предаването им от едно структурно звено в друго;

5. да предоставят незабавно за регистрация незаведени преписки/кореспонденция от физически и юридически лица, независимо от това по какъв път са попаднали при тях;

6. да не обработват документи, които не са регистрирани, резолирани, или пък са резолирани до друг служител от същото звено, без изрично да са упълномощени от прекия или ресорния ръководител;

7. да информират прекия си ръководител, респ. ползвателя на услугата – писмено, за причините, налагащи удължаване на срока;

8. при отсъствие (отпуск, болнични, командировка) да предадат работните документи на свой заместник - определен от прекия ръководител, който следва да продължи работата и спази установените срокове;

9. при напускане на длъжността да предадат с протокол всички документи на прекия си ръководител;

10. да предават документите за експедиция в деловодството с:
- точен адрес (пощенски код, област, община, населено място, улица, номер, трите имена на получателя / наименование на учреждението);

- с входящия номер на писмото, на което се отговаря.

Чл.33. (1) Ръководителите на структурни звена са длъжни:

1. да отразяват резолюцията към конкретен изпълнител в електронната система за регистрация и контрол на документооборота;

2. да контролират движението на документите и на изпълнението в електронната система; да вземат съответни мерки при всеки отделен случай на неприключени в срок преписки от страна на подчинените им звена и служители;

3. да определят заместник по изпълнение на задълженията на служител, който отсъства, независимо от причината за отсъствието, както и на онези, които напускат длъжността. При напускане на длъжността да изискват от служителя предаване с протокол на служебната документация.

Чл.34. След като се заведат и регистрират чрез електронната система за регистрация и контрол на документооборота, документите се предават по предназначение в деня на тяхното получаване.

Чл.35. (1) Кметът, заместник-кмет и секретарят на Общината преглеждат служебните преписки насочени към тях и ги резолират към съответните директори на дирекции/ началници на отдели или конкретни служители в общинската администрация.

(2) Директорите на дирекции възлагат с резолюция изработването на служебните преписки на подчинените им служители.

(3) Резолюцията се поставя върху документа и трябва да определя изпълнителя, задачата и срока за изпълнение, дата на резолиране и подпис на резолиращия.

(4) Срока за изпълнение е не повече от 30 дни, освен ако в специален закон не е определено друго.

Чл.36. (1) Резолираните документи се предават на служителите в Центъра за административно и информационно обслужване, които разпределят задачите, съгласно поставените резолюции и ги изпращат за изпълнение по електронната деловодна система Акстър или лично срещу подпис на определения с резолюцията служител. Копие от документите се изпраща едновременно до всички лица, посочени в резолюцията. Поименното разпределение и движение на служебните преписки задължително се отбелязва в електронната деловодна система на Общината.

(2) Служителите, до които се отнася резолюцията са длъжни точно и в срок да изпълнят възложената задача.

(3) Когато с резолюция са определени повече от един изпълнители, отговорността за изпълнението на задачата е на всички посочени в нея лица.

(4) Всички изпълнители на задачи са длъжни да изпратят становището си на резолиращия в срок, който е не по-кратък от един работен ден преди крайния срок.

(5) Когато задачата е възложена на повече от един изпълнител, становището или отговорът се подготвя съвместно, като всеки се произнася по неговата компетентност. В този случай, всички се подписват за съставители.

Чл.37. Документите, с които е изразено волеизявлението да се извърши или да се откаже извършването на административна услуга, се издават и подписват от кмета на Общината, при негово отсъствие – от заместник-кмет, а при наличие на делегиране на права по смисъла на ЗМСМА - от определеното със заповедта на кмета лице.

Чл.38. При представяне на документ за подпис, същият предварително се съгласува с прекия ръководител и към него се прилага и искането/жалбата или преписката, по повод на които е съставен.

Чл.39. (1)  Изходящите и вътрешните документи се предават от отговарящия за изпълнението служител в деловодството на Общината за извеждане и полагане на кметския печат. Документите се предават в деловодството подписани, правилно оформени и адресирани, окомплектовани с описаните като приложения материали, в толкова екземпляри, колкото са получателите и един екземпляр за архивиране, заедно с преписката.

(2)  След поставяне на подпис и печат върху документа не могат да бъдат правени бележки, допълнения или изменения.

 

VІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ

 

Чл.40. (1)  Община Свиленград приема писмено, устно и електронно подадени заявления за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги.

(2)  Потребителите на административни услуги могат да се представляват пред Община Свиленград от други граждани или организации, за което представят нотариално заверено пълномощно.

(3)  Датата на започване на производството по извършване на административната услуга е датата на постъпване на заявлениетоето в Община Свиленград.

(4)  За исканията, подадени по пощата, включително и по електронната, в извън работно време, сроковете за вземане на решение от административния орган започват да текат от следващия работен ден.

Чл.41. (1)  Община Свиленград изпълнява административните услуги в нормативно определените срокове, с възможност за осигуряване на “бързи” и “експресни” услуги, посочени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград.

(2)  Заплащането на дължимите такси и цени на услуги се извършва на място в ЦАИОГ; чрез банков превод; или по електронен път, по цени, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград.

(3)  Резултатът от услугата (индивидуалният административен акт) може да бъде получен на мястото, където е заявен, на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща:

1.като вътрешна препоръчана пощенска пратка или като вътрешна куриерска пратка за сметка на заявителя (получателя), като цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката;

2. с международна препоръчана пощенска пратка – след предплащане на цената за пощенските услуги от заявителя към съответния орган; цената за пощенската услуга се заплаща от административния/компетентния орган на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката;

Чл.42. При работа с клиенти служителите от звената за административно обслужване спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Свиленград с Хартата на клиента.

 

VІІ. КООРДИНАЦИЯ, КОНТОРЛ И САНКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл.43. Координацията по отношение на извършваните административни услуги в системата на изпълнителната власт се осъществява от администрацията на Министерски съвет.

 Чл.44. Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и за качеството на предоставяните услуги.

 Чл.45. (1)  Контролът по изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване в Община Свиленград се осъществява от ръководителите на звена /директорите на дирекции и началниците на отдели/, от секретаря на общината, от заместник- кметове и от Кмета на общината.

(2)  Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им -през интернет, лично в ЦИАОГ или чрез подаване на жалба по отношение на срока и качеството на извършваните административни услуги.

Чл.46. Установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването, обжалването и изпълнението на наказателни постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Чл.47. Административното обслужване на физически и юридически лица извършвано от служителите на администрацията, следва да се води от принципите на Комплексното административно обслужване.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящите правила се издават на основание чл.1, ал.2 от Наредбата за административното обслужване и отменят действащите до момента Вътрешни правила за организация на административното обслужване, утвърдени на 26.10.2017г.

§2. Правилата влизат в сила от 07.04.2021г. и се обявяват по реда на чл.28, ал.2 от АПК в електронната  страница на Община Свиленград.

§3. Правилата подлежат на актуализация при промяна на действащата нормативна база в областта на административното обслужване.

§4. Всички служители от администрацията на община Свиленград са длъжни да се запознаят с настоящите правила и да ги спазват стриктно.

 

Приложения

https://www.livechatalternative.com/