Устройство на територията - обявления

Съобщение за собственици на ПИ №№ 65677.701.8346, 65677.701.8345, 65677.701.8344, 65677.701.9602, за одобряване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 65677.701.8343 и 65677.701.8327 по КК на гр. Свиленград.

Съобщение за собственици на ПИ №№ 65677.701.8346 /Маринела Николова Стоянова и Стефка Венелинова Шопова/, 65677.701.8345 /Христина Христова Крушева, Албена Константинова Крушева, Стефан Христов Крушев, Константин Константинов Николов, Маргарита Николова Крушева, Цвета Панева Крушева/, 65677.701.8344 /Веселина Ангелова Комарова, Цветан Ангелов Иванов/,  65677.701.9602 /Стоян Георгиев Георгиев, Искра Иванова Георгиева/, за одобряване на проект на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план…

Съобщение за наследници на Стоян Петров Николов, собственик на ПИ 65677.703.512, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-497, кв. №25 по ПУП-ПРЗ на гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 65677.703.497 по КК на гр. Свиленград.

Съобщение за наследници на Стоян Петров Николов, собственик на поземлен имот № 65677.703.512, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ V-497, кв. № 25 по ПУП-ПРЗ на гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 65677.703.497 по КК на гр. Свиленград.

Съобщение за Н. Ап. Ходжев и Анг. М. Ходжева, собственици на ПИ 65677.703.496, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ V-497, кв. № 25 по ПУП-ПРЗ на гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 65677.703.497 по КК на гр. Свиленград.

Съобщение за Никола Апостолов Ходжев и Ангелина Михайлова Ходжева, собственици на поземлен имот № 65677.703.496, за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР /план за регулация/ на УПИ V-497, кв. № 25 по ПУП-ПРЗ на гр. Свиленград, ПИ с идентификатор 65677.703.497 по КК на гр. Свиленград.

Съобщение на собственици на ПИ 65677.203.54, 65677.203.40, 65677.203.33, 65677.203.30, 65677.203.49, за одобрен ПУП-ПУР на нова улица, свързваща ул. с о.т.56–о.т.17001 от ул. рег. на кв. "Кап. Петко войвода", до ул. с о.т.602 от ул. рег. на гр. Свиленград

Съобщение за „С-Таласъм“ ЕООД /65677.203.54/, Драган Николаев Драганов /65677.203.40/, Елена Георгиева Кирилова /65677.203.33/, Недялка Атанасова Кемибарова /65677.203.30/, Ренета Ангелова Маринова /65677.203.49/, Александра Дончева Ходжева /65677.203.30/ и Георгичка Василева Зафирова /65677.203.33/, за одобрен ПУП-ПУР на нова улица, свързваща ул. с о.т.56–о.т.17001 от ул. рег. на кв. "Кап. Петко войвода", до ул.…

https://www.livechatalternative.com/