Устройство на територията - обявления

Съобщение за одобрен ПУП-ПП и специализирана план-схема

Съобщение за одобрен  ПУП-ПП и специализирана план-схема със Заповед № 1462/30.09.2020 г. на кмета на община Свиленград за строеж:„Кабелна линия СН 20 кV от съществуващ  ТП 2 ”Капитан Андреево” до КРУ в  БКТП  в ПИ с идентификатор 36110.31.686 по КК на с.Капитан Андреево, м.”Кючук чеир”

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА  на Светлана Тодорова Гърдевска, Атанаска Иванова Ангелова и на „ Евроагент” ЕООД - заинтересовани страни, че е изготвен проект за  подробен устройствен план - план за застрояване с ВиК и ел. схеми към него на ПИ с идентификатор 65677.297.5, 65677.297.9, 65677.297.11, 65677.297.17, 65677.297.19, 65677.297.299 по КК на с.…

https://www.livechatalternative.com/