Съобщение за Александър Харалампиев Миленков, собственик на ПИ 65677.334.36 по КК на гр. Свиленград , за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 65677.334.80 по КК на гр. Свиленград.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/