Съобщение за Георги Петров Яйцаров и Мария Георгиева Яйцарова, собственици на ПИ 65677.345.136 по КК на гр. Свиленград, за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 65677.345.57

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/