Съобщeние за Костадинка Тонева Вълкова, собственик на ПИ 66370.262.273 по КК на с. Сива река, общ. Свиленград, че е изготвен проект за ПУП-ПР /Подробен устройствен план – План за регулация/ на имоти с идентификатори 66370.262.278, 66370.262.111, 66370.262

Файлове:

Съобщeние за Костадинка Тонева Вълкова, собственик на ПИ 66370.262.273 по КК на с. Сива река, общ. Свиленград, че е изготвен проект за ПУП-ПР /Подробен устройствен план – План за регулация/ на имоти с идентификатори 66370.262.278, 66370.262.111, 66370.262.280, 66370.262.279, 66370.262.282, 66370.262.281 по КК на с. Сива река, общ. Свиленград. Съобщeние за Костадинка Тонева Вълкова, собственик на ПИ 66370.262.273 по КК на с. Сива река, общ. Свиленград, че е изготвен проект за ПУП-ПР /Подробен устройствен план – План за регулация/ на имоти с идентификатори 66370.262.278, 66370.262.111, 66370.262.280, 66370.262.279, 66370.262.282, 66370.262.281 по КК на с. Сива река, общ. Свиленград.

https://www.livechatalternative.com/