Водни ресурси

Реките на територията на Община Свиленград са от Беломорския водоносен басейн. Главен воден ресурс и водоприемник е р. Марица с притоци: река Голяма ( дължина 37,9 км и водосборна област 163 км² ), река Селска ( дължина 18,9 км и водосборна площ 101,3 км² ), река Левченска ( дължина 43,8 км и водосборна площ 143,8 км² ) и река Каламица ( дължина 23,2 км и водосборна площ 58,7 км² ). Притоците са леви и водят началото си от Сакар планина.

Хидрографската мрежа е сравнително слабо развита. Гъстотата на речната мрежа е 0,5-0,6 км/ км². Модулът на повърхностния отток е 2-4 l/s/ km², коефициентът на вариацията на годишния отток е 0,8-1,0, отточния коефициент е 0,1-0,2. Модулът на абсолютния минимален отток е под 0,1 l/s/ km², а модулът на средносрочния минимален отток е 0,1-0,2 l/s/ km².

Хидроложкият режим на реките в района се формира в условията на преходно континентална климатична зона и се характеризира със значително средиземноморско влияние.

Поради южното изложение на площите и проникване на средиземноморски топъл и влажен въздух по р. Марица, снеговете през зимата бързо се стопяват, а през летния период реките губят вода поради инфилтрация и изпарение.
Периодът на пълноводие протича от месец декември до месец юни. Същият е слабоустойчив. Оттича се 70 – 80 % от общия обем на оттока.
Средната дата на настъпване на маловодието е юли, а средната дата на неговото завършване е октомври. През периода на маловодие се оттича 1% от общия обем на оттока. Малките реки и дерета през периода на маловодие пресъхват. Продължителността на пресъхването е в рамките на 70 – 100 дни.
С оглед осигуряване на необходимите водни ресурси за напояване и регулиране на повърхностно течащи води на територията на Община Свиленград има изградена мрежа от микроязовири.

https://www.livechatalternative.com/