++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

СЪОБЩЕНИЯ
ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 149, АЛ. 6 ОТ ЗУТ

Untitled Document
Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 135/10.09.2012 г. за обект “ Гараж” в УПИ VІІ – 131 кв. 10 по плана на гр. Свиленград Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 140/26.09.2012 г. за обект “ Магазин за месо и транжорна” в УПИ ІV – за КОО кв. 54 по плана на с. Кап. Андреево. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 141/26.09.2012 г. за обект “ Газопроводна инсталация на жилищна сграда” в УПИ ХХ - 397 кв. 7 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 142/26.09.2012 г. за обект “ Допълващо застрояване към КЕЦ Свиленград” в УПИ ІІІ -1726 кв. 75 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 144/26.09.2012 г. за обект “ Преустройство на тяло № 3 в агроаптека” в УПИ ІІ –за КОО кв. 88а по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 147/05.10.2012 г. за обект “ Преустройство на същ. търг. обект в стоматологичен кабинет” в УПИ ХІХ – 6007, за пазар и КОО в кв. 108 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 149/05.10.2012 г. за обект “ Хотел за селски туризъм” в ПИ № 521019 в землището на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 150/05.10.2012 г. за обект “ Преустройство на гараж в сервиз за бяла техника и навес към плътна ограда с вис. 2,20 м” в УПИ ІV – 1356 в кв. 86 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 154/11.10.2012 г. за обект “ Нов митнически и ТИР терминал” в УПИ І – 608, за щателна митническа проверка в кв. 7 по плана на кв. “Кап. Петко войвода” гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 155/11.10.2012 г. за обект “ Жилищна сграда” в УПИ ХVІІІ - 2174 в кв. 152 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 156/15.10.2012 г. за обект “ Инсталация за природен газ в жилищна сграда” в УПИ V - 1423 в кв. 65 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 157/15.10.2012 г. за обект “ Надстройка и преустройство на административна сграда” в УПИ ХХVІІІ – 141 в кв. 10 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 158/18.10.2012 г. за обект “ Преустройство на съществуваща столова в цех за производство на макаронени, пшеничени, царевични и оризови изделия” в ПИ № 009352 в землището на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 159/19.10.2012 г. за обект “ Търговски център” в УПИ ІХ – 6096, за КОО кв. 170 по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 162/31.10.2012 г. за обект “ Разширение на съществуваща телекомуникационна /базова/ станция в УПИ І - 125 кв. 27 по плана на с. Кап. Андреево. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 163/05.11.2012 г. за обект “ Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда” в УПИ VІ- 2181 кв. 146а по плана на гр. Свиленград. Разрешението за строеж, ведно с приложението към него се намират в сградата на Общинска администрация, стая 213.

Община Свиленград съобщава на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж № 133/05.09.2012 г. за обект “ Магазин за строителни материали” в ПИ № 982006 в м. “Лозенски път”, землището на гр. Свиленград Разрешението за строеж, ведно с приложението към него са поставени на информационното табло в сградата на Общинската администрация .
10.09.2012 г.
Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.